Főoldal » Archív » Nyalókára kért pénzt, majd kirabolta a gyermeket

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi ellen rab­lás bűn­tet­te miatt.

A férfi 2018 júni­u­sá­nak máso­dik felé­ben Ózdon fel­fi­gyelt egy gyer­mek­ko­rú fiúra, aki a bolt­ból haza­fe­lé tar­tott. Fel­té­te­lez­te, hogy kész­pénz van nála, ezért meg­ál­lí­tot­ta és fel­szó­lí­tot­ta, hogy „adjon már egy ötve­nest nyalókára”.

A fiú ezt meg­ta­gad­ta és távoz­ni akart, de a férfi eláll­ta az útját, és egyik kezé­vel a gyer­mek mind­két kezét csuk­ló­nál meg­ra­gad­ta és össze­szo­rít­va tar­tot­ta addig, amíg a másik kezé­vel átku­tat­ta a nad­rág­zse­be­it és elvett tőle 200 Ft készpénzt.

A meg­ré­mült fiú ellen­sze­gül­ni sem mert, a férfi pedig a pénz meg­szer­zé­sét köve­tő­en távozott.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.