Főoldal » Archív » Nyaralni indultak – kórházba kerültek

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség meg­ro­vás­ban része­sí­tet­te azt a 21 éves Nóg­rád megyei fér­fit, aki éppen nya­ral­ni indult isme­rő­se­i­vel és csa­lád­tag­ja­i­val, ami­kor az álta­la veze­tett gép­ko­csi­val bal­ese­tet okozott.

A gya­nú­sí­tott 2019. júli­us 28-án reg­gel 6 óra körül hat utast is szál­lí­tott egy kis­busszal a 21-es számú főúton Sal­gó­tar­ján­ból Hat­van irá­nyá­ba. Elő­ször vezet­te ezt a gép­jár­mű­vet, az egye­nes vonal­ve­ze­té­sű, a koráb­bi eső­zés­től egy­be­füg­gő­en vizes úttes­ten. Mivel nem a ned­ves útbur­ko­lat­nak meg­fe­le­lő­en válasz­tot­ta meg a jármű sebes­sé­gét, annak hátsó kere­kei meg­csúsz­tak, ezért a jobb olda­li kere­ke­i­vel leha­ladt a mur­vás útpad­ká­ra, majd az út menti árok­ba borul­va hossz­ten­ge­lye men­tén több­ször átfor­dult, végül a bal olda­lá­ra for­dul­va az út menti vad­há­lót ledönt­ve állt meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben a gép­jár­mű har­ma­dik ülés­so­rá­ban ülő, biz­ton­sá­gi övet nem hasz­ná­ló kis­ko­rú sér­tett – a gya­nú­sí­tott test­vé­re – nyolc napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lést szen­ve­dett, egy másik utas könnyeb­ben sérült, továb­bá a jármű is megrongálódott.

A gya­nú­sí­tott a nyo­mo­zás során a ter­hé­re rótt köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa vét­sé­gé­nek elkö­ve­té­sét elis­mer­te. A bal­eset­ben súlyo­san meg­sé­rült köze­li hoz­zá­tar­to­zó­ja nem kíván­ta meg­bün­te­té­sét, erre tekin­tet­tel a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség úgy ítél­te meg, hogy a kifo­gás­ta­lan köz­le­ke­dé­si elő­éle­tű gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye oly cse­kély fok­ban veszé­lyes a tár­sa­da­lom­ra, hogy vele szem­ben bün­te­tés kisza­bá­sa vagy más intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sa nem szük­sé­ges, ezért meg­ro­vás­ban részesítette.

Az ügyész­ség a cse­lek­mény hely­te­le­ní­té­se mel­lett hatá­ro­za­tá­ban fel­szó­lí­tot­ta, hogy a jövő­ben tar­tóz­kod­jon bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től, mert ellen­ke­ző eset­ben bíró­sá­gi fele­lős­ség­re voná­sát fogja kezdeményezni.

A fia­tal férfi a vele szem­ben alkal­ma­zott intéz­ke­dés miatt tehát elke­rül­te a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonást, ami így a bíró­ság teher­men­te­sí­té­sét is szolgálta.