Főoldal » Archív » Nyári kánikulában, csomagtartóba zárva szállított kutyakölyköket a vádlott

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy veszp­ré­mi fér­fi­val szem­ben, aki 2018. júni­us ele­jén a sze­mély­gép­ko­csi­ja cso­mag­tar­tó­já­ban úgy szál­lí­tott kutya­köly­kö­ket, hogy azok egyi­ke hőgu­tát kapott. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a dél­utá­ni órák­ban Veszp­rém­ből Bala­ton­al­má­di­ba akar­ta vinni a hat darab, nyolc hetes­nél fia­ta­labb kutya­köly­köt, s ezért az álla­to­kat egy kar­ton­do­boz­ban, a gép­ko­csi­ja kalap­tar­tó­val lezárt cso­mag­te­ré­be helyez­te. A kar­ton­do­boz felül­ről le volt ragaszt­va, míg az olda­lán egy akko­ra lyuk volt, melyen egy kis­ku­tya éppen kifért.

A férfi a fia­tal álla­tok­kal nem ment egye­sen Bala­ton­al­má­di­ba, hanem azzal, hogy római kori romo­kat keres, egy, a közel­ben lévő mur­va­bá­nya irá­nyá­ba kanya­ro­dott. A vád­lot­tat a rend­őrök a mur­va­bá­nya mel­let­ti föld­úton iga­zol­tat­ták, és a jármű cso­mag­tar­tó­já­ban meg­ta­lál­ták a hat darab kis­ku­tyát.

A kutya­köly­kök közül négy a doboz mel­lett volt, és kap­kod­ta a leve­gőt, míg a másik kettő a doboz­ban moz­du­lat­la­nul feküdt, őket a rend­őrök víz­zel locsol­ták. A leg­rosszabb álla­pot­ban lévő kis­ku­tyát végül állat­or­vos­hoz kel­lett vinni, mert a nyári meleg­ben, a gép­ko­csi zárt cso­mag­te­ré­ben hőgu­tát kapott.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, és a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki.