Főoldal » Archív » Nyereményjáték hamis ígéretével szedte rá idős áldozatait a csaló

A Kunszent­mik­lósi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 38 éves szé­kes­fe­hér­vá­ri nő ellen, aki 2017 augusz­tu­sa és októ­be­re között idős embe­rek­nek nye­re­mény­já­ték hamis ígé­re­té­vel több tíz­sze­res áron „gyógy­ha­tá­sú” mat­ra­cot és ágy­me­le­gí­tőt adott el.

A 38 éves nő tavaly ősszel elha­tá­roz­ta, hogy úgy tesz szert rend­sze­res haszon­ra, hogy nye­re­mény­já­ték hamis ígé­retével idős embe­rek bizal­má­ba fér­kőz­ve több tíz­sze­res áron közön­sé­ges mat­ra­cot és ágy­me­le­gí­tőt ad el nekik. A mint­egy 14 ezer forint­ba kerü­lő mat­ra­cot vagy ágy­me­le­gí­tőt a csaló gyógy­ha­tá­sú­nak állí­tot­ta és darab­ját 600.000,- Ft-ért kínál­ta. Alig két hónap lefor­gá­sa alatt a nő mint­egy 1,2 mil­lió forint­ra tett szert.

A vád­lott a kisze­melt idős embe­re­ket azzal szó­lí­tot­ta meg ott­ho­nuk előtt, hogy aján­dé­kot ad nekik, mert nye­re­mény­já­té­kon kisor­sol­ták őket. A vád­lott min­den eset­ben azt is állí­tot­ta áldo­za­tá­nak, hogy ingyen kapja a masszí­ro­zó ágy­me­le­gítőt, amennyi­ben vásá­rol tőle még egy ilyen ter­mé­ket 600.000,- Ft-ért. Még azt is elhi­tet­te egyik 89 éves tak­so­nyi áldo­za­tá­val, hogy az egyen­ként 600.000,- Ft-ba kerü­lő mat­ra­cot 90%-os enged­ménnyel, 350.000,- Ft-ért kap­hat­ja meg. A rásze­dett idős nő 350.000,- Ft-ot fize­tett a két cso­mag matracért.

Hason­ló­kép­pen járt egy idős szalk­szent­már­to­ni házas­pár is, akik­től a vád­lott úgy csalt ki 600.000,- Ft-ot, hogy folya­ma­to­san szó­val tart­va őket egy való­já­ban nem léte­ző nye­re­mény­já­ték­ra, vala­mint az elad­ni kívánt ter­mék gyó­gyí­tó hatá­sá­ra hivat­ko­zott. Ugyan­csak a mat­rac hami­san ígért ked­ve­ző élet­ta­ni hatá­sá­ban bízva adta oda a vád­lott­nak 200.000,- Ft meg­ta­ka­rí­tott pén­zét az utol­só „nyer­tes”, egy 80 éves sió­fo­ki asszony.

A csaló nő elfo­gá­sát köve­tő­en az idős sér­tet­tek­től kicsalt össze­ge­ket több rész­let­ben meg­té­rí­tet­te, így a sér­tet­tek kára megtérült.

A bün­te­tett elő­éle­tű, jelen­leg sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tat az ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kunszent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.