Főoldal » Hírek » Nyereségvágyból ölte meg az idős asszonyt - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 1996 decem­be­ré­ben, a Vas megyei Ger­sek­ará­ton kész­pén­zé­nek és arany­ék­sze­re­i­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben meg­ölt egy idős asszonyt. 

A vád­irat sze­rint a 84 éves, egye­dül élő sér­tet­tet a férfi kész­pénz és éksze­rek meg­szer­zé­se érde­ké­ben bán­tal­maz­ta, majd meg­öl­te, és a holt­tes­tét az udva­ron talál­ha­tó mel­lék­he­lyi­ség­be rejtette.

A táma­dó végül 50.000 forin­tot és 30.000 forint érté­kű éksze­re­ket lopott el.

A nyo­mo­zást a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda folytatta.

A Vas Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és vagyon­el­kob­zás kisza­bá­sát indítványozta.