Főoldal » Archív » Nyílászárókat ígért, de csak a pénzre utazott

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lá­sok miatt emelt vádat egy 31 éves, bün­te­tett elő­éle­tű mező­be­ré­nyi férfi ellen, aki nyí­lás­zá­rók meg­ren­de­lé­se kap­csán 19 sér­tet­tet káro­sí­tott meg ország­szer­te.

A vád­lott 2017 szep­tem­be­ré­ben mind­össze 4 napig állt mun­ka­vi­szony­ban egy török­szent­mik­ló­si szék­he­lyű, hasz­nált és új abla­kok for­gal­ma­zá­sá­val fog­lal­ko­zó cég­gel. Mivel a férfi a rövid idő elle­né­re nagyobb össze­gű kész­pénz­zel nem tudott elszá­mol­ni, illet­ve a tár­sa­ság teher­gép­ko­csi­ját is önké­nye­sen hasz­nál­ta, mun­ka­vi­szo­nyát a Kft. meg­szün­tet­te. A vád­lott ismer­te a cég e-mail címé­hez tar­to­zó jel­szót, így elha­tá­roz­ta, hogy azzal vissza­él­ve, a tár­sa­sá­got az inter­ne­ten meg­ke­re­ső ügy­fe­lek­kel fel­ve­szi a kap­cso­la­tot, akik­nek a piaci ár alatt fog abla­ko­kat, ajtó­kat és garázs­ka­pu­kat kínál­ni. A férfi a nyí­lás­zá­ró­kat meg­ren­de­lő ügy­fe­lek­től elő­leg­ként a vétel­ár felé­nek, ese­ten­ként a tel­jes összeg­nek az előre tör­té­nő meg­fi­ze­té­sét kérte hoz­zá­tar­to­zói és isme­rő­sei bank­szám­lá­já­ra, akik nem tud­tak arról, hogy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó pénz kerül a szám­lá­juk­ra, azt átad­ták a vád­lott­nak.

A férfi a meg­ren­delt ter­mé­ke­ket nem küld­te el, az szán­dé­ká­ban sem állt, hiszen a célja az volt, hogy az ügy­fe­lek­től pénzt csal­jon ki. A férfi három hónap alatt – 2017. októ­ber 3-a és 2018. janu­ár 23-a közöt­ti idő­szak­ban – 3.672.000 forin­tot zse­belt be.  

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen 17 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és 2 rend­be­li vét­sé­ge miatt emelt vádat. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint azt, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és az oko­zott kárt is térít­se meg. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.