Főoldal » Hírek » Nyílászárókban utazott a miskolci csaló - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 34 éves férfi ellen csa­lás bűn­tet­te miatt, aki nyí­lás­zá­rók cse­ré­jé­vel csa­pott be embereket.

A vád­irat sze­rint a vád­lott kilá­tás­ta­lan anya­gi hely­zet­be került, és oly módon kívánt jöve­del­met sze­rez­ni, hogy 2020. júni­us hónap köze­pén nyí­lás­zá­rók besze­re­lé­sé­vel fog­lal­ko­zó szak­em­ber lát­sza­tát kelt­ve, Mis­kol­con külön­bö­ző mun­ká­kat vál­lalt fel. Az egyik sér­tett laká­sá­ban 4 db ablak cse­rét és redőny­sze­re­lést ígért, amely­hez a sér­tet­tet meg­té­veszt­ve meg­ren­de­lő­la­pot is kiál­lí­tott, és fog­la­ló­ként átvett 300 000 forintot.

Újabb mis­kol­ci hely­szí­nen, augusz­tus hónap végén 2 db ablak cse­ré­jét vál­lal­ta redő­nyök­kel, ezért 130 000 forint körü­li össze­get, majd ugyan­ezen sér­tett sérel­mé­re még egy bel­té­ri ajtó­cse­rét is ígért 45 000 forint elő­le­gért, ez eset­ben sem végez­te el a mun­kát, aho­gyan októ­ber hónap köze­pén szin­tén egy Mis­kol­ci lakás­ban ajtók, abla­kok, redő­nyök fel­sze­re­lé­sé­re mint­egy 140 000 forint fog­la­lót vett át.

A tel­je­sí­tés idő­pont­ját min­dig halasz­tot­ta, és tele­fo­nos érdek­lő­dés­re a kés­le­ke­dést külön­bö­ző aka­dá­lyok­kal indo­kol­ta, majd vala­mennyi meg­ren­de­lő szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

A vád­lott­nak egyik eset­ben sem állt szán­dé­ká­ban a tel­je­sí­tés, kizá­ró­lag a pénz­szer­zés szán­dé­ka vezette.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést és pénz­bün­te­tést indítványozott.