Főoldal » Hírek » Nyitott konyhaablakokon ment be lopni - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás bűn­tet­te miatt a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki nyi­tott kony­ha­ab­la­ko­kon a szú­nyog­há­lót eltá­vo­lít­va lopott több épületből.

A vád­irat sze­rint két férfi 2021. janu­ár 25. nap­ján, haj­nal­ban azért indult el Komá­rom bel­vá­ro­sá­ba, hogy italt vegye­nek. Egy hotel abla­kai alatt sétál­tak, ami­kor az egyik férfi látta, hogy az ablak nyit­va van, ezért elha­tá­roz­ta, hogy azon bemegy. A barát­ja ettől siker­te­le­nül pró­bál­ta eltán­to­rí­ta­ni. A férfi a szú­nyog­há­lót letép­te, a bukó­ra nyi­tott abla­kot benyom­ta, majd a kony­há­ba bemá­szott. Az elkö­ve­tő a hotel folyo­só­ján, a lép­cső­ház­ban, a recep­ci­ós iro­dá­ban, a közös­sé­gi tér­ben lévő szek­ré­nyek­ben kuta­tott érté­kek után, majd a nála lévő háti­zsák­ba tett digi­tá­lis ajtó­la­ka­tot, mág­ne­ses belé­pő­kár­tyát, lap­top töl­tőt, USB kábelt, mobil­te­le­font, SIM kár­tyát és lap­to­pot. Az elkö­ve­tő magá­hoz vett 1 darab olaj­fest­mény­ről, latex tech­no­ló­gi­á­val készült lenyomatot.

Az elkö­ve­tő két sér­tett­nek 74.890, illet­ve 180.990 forint kárt oko­zott, amely lefog­la­lás­sal megtérült.

A férfi 2020. októ­be­ré­ben a kora haj­na­li órák­ban szin­tén egy komá­ro­mi házba jutott be ugyan­csak a magas­föld­szin­ti nyi­tott kony­ha­ab­la­kon keresz­tül úgy, hogy a szú­nyog­há­lót fel­vág­ta. Innen a sér­tett üveg­edény­ben gyűj­tött, leg­fel­jebb 50.000 forint érté­kű apró­pén­zét vitte el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, a pró­ba­idő­re ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, vala­mint 50.000 forint vagyon­el­kob­zás­sal sújtsa.