Főoldal » Archív » Nyugtató hatása alatt vette el és törte össze a vádlott munkaadója gépkocsiját

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 28 éves nagy­atá­di fér­fit, aki Csur­gón bódult álla­pot­ban össze­tör­te az álta­la jog­ta­la­nul elvett gép­ko­csit.

A bűn­tett elő­éle­tű fia­tal­em­ber – akit koráb­ban cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás miatt 5 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­tek – 2019 szep­tem­be­ré­ben egy csur­gói cég­nél dol­go­zott. Miu­tán a munka befe­je­zé­sét köve­tő­en haza­szál­lí­tot­ták, ott­ho­ná­ban nagy mennyi­sé­gű - 34 db - nyug­ta­tó hatá­sú, anti­de­presszáns gyógy­szert vett be.

A vád­lott ezután vissza­vi­tet­te magát Csur­gó­ra, hogy egyik roko­ná­val talál­koz­zon, majd miu­tán nem járt siker­rel, a mun­kál­ta­tó­já­nak telep­he­lyén lévő pihe­nő­szo­bá­ban húzta meg magát. A vád­lott­nak egy aznap tör­tént bal­eset miatt fájt a lába, ezért az éjsza­kai órák­ban elha­tá­roz­ta, hogy a kör­nyé­ken keres egy orvost. Mivel nem akart gya­log menni, ezért jog­ta­la­nul elvett egy a telep­he­lyen, nyi­tott álla­pot­ban leál­lí­tott autót, ugyan­is tudta, hogy abban rend­sze­rint bent szok­ták hagy­ni az indí­tó­kul­csot.

Miu­tán a bódult, a veze­té­si képes­ség­re súlyo­san hát­rá­nyo­san ható gyógy­sze­rek hatá­sa alatt álló vád­lott a gép­ko­csi­val elin­dult, alig néhány száz méter meg­té­te­le után rossz sebes­sé­gi foko­zat­ba - hát­ra­me­net­be - kap­csolt, mely miatt az autó az árok­ba sod­ró­dott. A rend­őrök a vád­lot­tat a sze­mé­lyi és anya­gi kár nél­kü­li bal­eset hely­szí­nén még aznap éjsza­ka elfog­ták.

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság a 2019. októ­ber 9. nap­ján meg­tar­tott tár­gya­lás során a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 2 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te. A kel­lő­en szi­go­rú íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette.