Főoldal » Hírek » Ok nélkül késelt - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 28 éves férfi a vád sze­rint tavaly május­ban min­den előz­mény nél­kül, hátul­ról támadt rá kés­sel egy másik fér­fi­ra, aki a barát­nő­jé­vel sétált. 

A vád­irat sze­rint a sér­tett és barát­nő­je 2020. május 05-én este a XIII. kerü­let, Kato­na József utcá­ban a jár­dán sétált. Mögöt­tük haladt a vád­lott, aki egy ideig szo­ro­san követ­te őket, majd min­den előz­mény nél­kül - itta­san, vala­mint gyógy­szer hatá­sa alatt - egy kés­sel meg­tá­mad­ta a férfit.

Ennek során a táma­dó a kezé­ben tar­tott zseb­kés­sel a sér­tet­tet hátul­ról, felül­ről lefe­lé irá­nyu­ló moz­du­lat­tal, lapoc­ka tájé­kon szúr­ta. A táma­dást ész­lel­ve, a sér­tett véde­ke­zés­kép­pen fel­emel­te a kar­ját, és a vád­lott felé for­dult, ekkor azon­ban a vád­lott a táma­dást foly­tat­va, még leg­alább két­szer a sér­tett felső teste irá­nyá­ba szúrt. A szú­rá­sok a véde­ke­ző sér­tett kar­ját érték.

Az elkö­ve­tő ezután meg­lök­te a sér­tet­tet, aki a föld­re esett, majd miu­tán fel­állt a föld­ről, táma­dó­ja még egy­szer meg­szúr­ta őt, a szú­rás ebben az eset­ben a sér­tett hasát érte. A férfi a továb­bi táma­dás elke­rü­lé­se érde­ké­ben a háti­zsák­ját maga elé tart­va hát­rált, barát­nő­jé­vel az utca túl­ol­da­lá­ra ment. A vád­lott azon­ban követ­te őket, majd a kezé­ben tar­tott kés­sel a folya­ma­to­san hát­rá­ló sér­tett irá­nyá­ba hadonászó-kaszáló moz­du­la­to­kat tett, amely­nek során a sér­tet­tet az arcán és a nya­kán is megvágta.

A sér­tett és barát­nő­je végül beme­ne­kült egy XIII. kerü­let tár­sas­ház­ba, az utcán tar­tóz­ko­dó szem­ta­núk pedig érte­sí­tet­ték a rend­őrö­ket, akik a vád­lot­tat elfogták.

A sér­tett a lapoc­ká­ján, hasán, arcán, nya­kán és kar­ján szá­mos szúrt-metszett sérü­lést szen­ve­dett. A táma­dás - annak esz­kö­zé­re, mód­já­ra, a táma­dott test­tá­jé­kok­ra figye­lem­mel - alkal­mas volt a bekö­vet­ke­zett­nél jóval súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes sérü­lés oko­zá­sá­ra is, annak elma­ra­dá­sa csak a sér­tett véde­ke­zé­sé­nek és a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott. A vád­lott jelen­leg egy másik, koráb­bi ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést tölt.

A fel­vé­te­len a táma­dás előz­mé­nye sze­re­pel, aho­gyan a férfi köve­ti a sér­tet­tet és annak barátnőjét.