Főoldal » Archív » Ökölcsapással terítette le a játékvezetőt a futballista

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a lab­da­rú­gó­val szem­ben, aki egy Heves megyei kis­te­le­pü­lé­sen ren­de­zett nyil­vá­nos fut­ball­mér­kő­zés során, önma­gá­ról meg­fe­led­kez­ve bán­tal­maz­ta a játékvezetőt.

A bün­te­tett elő­éle­tű 16 éves vád­lott 2016. novem­be­ré­ben az Isten­me­ze­jén meg­ren­de­zett rang­adón, mint a ven­dég­csa­pat egyik játé­ko­sa vett részt. A máso­dik fél­idő­ben, miu­tán a hazai csa­pat gólt szer­zett, vita ala­kult ki a pályán a ven­dég­csa­pat kapu­sa és edző­je, vala­mint a part­jel­ző között, mely­be egyre töb­ben bekap­cso­lód­tak. A fut­ball­pá­lyán zajló tumul­tu­ó­zus jele­ne­tek során, a pálya rend­jé­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben a ren­de­zők közül ugyan töb­ben is a játék­ve­ze­tők és a játé­ko­sok közé áll­tak, hogy meg­aka­dá­lyoz­zák az eset­le­ges tett­le­ges­sé­get, a vád­lott azon­ban az egyik játék­ve­ze­tő mögé került, és hátul­ról elő­re­nyúl­va, ököl­lel arcon ütöt­te őt, majd elsza­ladt. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben föld­re került sér­tett az orrán könnyű, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett. A fia­tal­ko­rú vád­lott cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy a jelen­lé­vők­ben ria­dal­mat és meg­bot­rán­ko­zást keltsen.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.