Főoldal » Hírek » Ököllel, de vasalóval is bántalmazta élettársát – fotóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta egy 52 éves fér­fi­val szem­ben, aki fél­té­keny­ség­ből több­ször, egy alka­lom­mal vasa­ló­val is bán­tal­maz­ta az élettársát. 

A vád­irat sze­rint a férfi és a sér­tett 25 éve ismer­ték egy­mást, több­ször pár­kap­cso­lat­ban éltek. 2022 végén ismét kap­cso­la­tot kezd­tek, majd 2023 feb­ru­ár­já­ban össze­köl­töz­tek egy XX. kerü­le­ti lakás­ban, és mind­ket­ten napi szin­ten fogyasz­tot­tak alkoholt.

A pár 2023. már­ci­us 31-én ismét együtt ita­lo­zott a lakás­ban. A férfi este vesze­ke­dett az élet­tár­sá­val, mivel sze­rin­te a nő más fér­fi­ak­kal is beszél­ge­tett üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son keresz­tül. A vesze­ke­dés során a férfi fel­ka­pott egy vasa­lót és azzal fejen ütöt­te a sér­tet­tet, majd látva a föld­re zuha­nó, és erő­sen vérző nőt, men­tőt hívott hozzá.

A sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se kelet­ke­zett, de - az esz­köz­re és a táma­dott test­tá­jék­ra tekin­tet­tel - súlyos sérü­lést is szen­ved­he­tett volna.

A férfi 2023. ápri­lis 2-án, a lakás­ban, ismét fél­té­keny lett, és az este során több­ször bán­tal­maz­ta élet­tár­sát. A nő más­nap annyi­ra rosszul lett, hogy a férfi kór­ház­ba vitte, ahol az élet­ve­szé­lyes álla­po­tú sér­tet­tet megműtötték.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg távol­tar­tás hatá­lya alatt álló fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fotón a bán­tal­ma­zás­hoz hasz­nált vasa­ló látható.

a bántalmazáshoz használt vasaló