Főoldal » Hírek » Ököllel torolta meg a vicces kérdést - vádemelés halált okozó testi sértés miatt

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség halált okozó testi bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki Tata­bá­nyán, az egyik ben­zin­kú­ton ököl­lel úgy meg­ütöt­te a sér­tet­tet, hogy az a föld­re esve bever­te a fejét, majd a kór­ház­ban meg­halt.

A letar­tóz­ta­tás egyik hosszab­bí­tá­sá­ról a /letartoztatasban-marad-a-benzinkuton-vele-viccelo-sertett-leutesevel-gyanusitott-ferfi/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt az ügyész­ség.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő férfi és egy isme­rő­se 2019. októ­ber 20-án, 00 óra 30 perc­kor Tata­bá­nya egyik töl­tő­ál­lo­má­sán tan­kol­tak, majd bemen­tek a shop­ba. Ugyan­ek­kor jelent itt meg a sér­tett.

Az ittas sér­tett férfi vic­ce­sen azt kér­dez­te az elkö­ve­tő­től, „Tele a tank?”, aki azon­ban ezen úgy fel­dü­hö­dött, hogy egy­szer ököl­lel állon ütöt­te a kér­de­zőt.

A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben hanyatt esett, fejét a járó­lap­ba verte,   kopo­nya­tö­ré­se, agy­zú­zó­dá­sa kelet­ke­zett. A sér­tett férfi a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en, 2019. novem­ber 08-án elhunyt.

A tata­bá­nyai rend­őrök a fér­fit a cse­lek­mény nap­ján elfog­ták és őri­zet­be vet­ték.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig tart­sa fenn a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt, továb­bá a fér­fit  bör­tön­bün­te­tés­re, és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.