Főoldal » Hírek » Ököllel ütlegelte a szociális gondozót az ittas nő- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak  bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nővel szem­ben, aki egy kazinc­bar­ci­kai haj­lék­ta­lan­szál­lón meg­tá­mad­ta és bán­tal­maz­ta a neki segí­te­ni akaró gondozónőt.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott nő 2021. feb­ru­ár 28-án este, erő­sen ittas álla­pot­ban érke­zett meg a váro­si haj­lék­ta­lan­szál­ló­ra, ahol bement az álta­la is lakott 5 ágyas szo­bá­ba és lefe­küdt egy eme­le­tes ágy felső részé­re. Néhány perc eltel­té­vel, a vád­lott egyik szo­ba­társ­nő­je érte­sí­tet­te az intéz­mény­ben szo­ci­á­lis gon­do­zó­ként dol­go­zó sér­tet­tet, mert aggó­dott ami­att, hogy a vád­lott ittas­sá­ga miatt le fog esni az ágyról.

A gon­do­zó­nő bement a szo­bá­ba és fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy jöj­jön le az ágy­ról, men­jen a nap­pa­li mele­ge­dő­be és ott üljön le egy szék­re amíg kijó­za­no­dik. A vád­lott a fel­szó­lí­tás­nak ele­get téve kiment a szo­bá­ból, azon­ban rövi­de­sen vissza­tért, miköz­ben trá­gár sza­vak kísé­re­té­ben szit­ko­zó­dott. A gon­do­zó­nő közöl­te a vád­lot­tal, hogy nem marad­hat a szo­bá­ban, ő azon­ban ezzel mit sem törőd­ve, ismét fel­má­szott az eme­le­tes ágy felső részé­re, ahon­nan több­szö­ri fel­szó­lí­tás elle­né­re sem volt haj­lan­dó lejön­ni. A gon­do­zó­nő ekkor tele­fo­non érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, amit meg­hall­va a vád­lott hir­te­len leug­rott az ágy­ról és a nap­pa­li mele­ge­dő helyi­sé­gen át az intéz­mény hátsó kapu­ja felé sza­ladt és meg­pró­bált átmász­ni azon, azon­ban a már emlí­tett szo­ba­tár­sa utol­ér­te és lehúz­ta a vád­lot­tat a kapu­ról, majd dula­kod­ni kezdtek.

Ekkor ért oda a gon­do­zó­nő, aki szét­vá­lasz­tot­ta a két nőt, az ittas vád­lott azon­ban ekkor meg­tá­mad­ta és több­ször ököl­lel meg­ütöt­te az arcán a sér­tet­tet. A vád­lot­tat végül egy har­ma­dik sze­mély segít­sé­gé­vel sike­rült megfékezni.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a vád­lot­tal szem­ben könnyű testi sér­tés miatt nem ter­jesz­tett elő magánindítványt.

A vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek alap­ján, a szo­ci­á­lis gon­do­zó­ként dol­go­zó sér­tett mun­ka­kö­ri fel­ada­ta­i­nak ellá­tá­sa során köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül, akit a tör­vény ezen minő­sé­gé­ben foko­zott bün­te­tő­jo­gi véde­lem­ben részesít.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a pró­ba­idő tar­ta­má­ra párt­fo­gó fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járásbíróságnak.