Főoldal » Hírek » Ökölütéssel torolta meg, hogy a kiskorúaktól nem kapott cigarettát és alkoholt - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki két­szer is agresszív volt azok­kal szem­ben, akik kéré­sét nem tel­je­sí­tet­ték. Az erő­sza­kos férfi elfo­gá­sát tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette. 

A vád­irat sze­rint az ittas férfi 2021. már­ci­us 15-én Tata­bá­nyán egy fér­fi­tól pénzt kért, de nem kapott, ezért ököl­lel az arcán meg­ütöt­te. Az ütés­től a sér­tett­nek orr­vér­zé­se lett,  a cse­lek­mény alkal­mas volt nyolc napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rés okozására.

Ezután az elkö­ve­tő a busz­meg­ál­ló­ban egy kis­ko­rú fér­fi­tól és a bará­ti tár­sa­sá­gá­tól ciga­ret­tát kért, illet­ve arra kérte őket, hogy vegye­nek neki alko­holt. A tár­sa­ság tag­jai a kérést meg­ta­gad­ták, a kis­ko­rú férfi fel­hív­ta az elkö­ve­tőt arra, hogy men­jen onnan, vagy kihív­ja a rend­őr­sé­get. Ekkor az elkö­ve­tő a kis­ko­rú férfi ruhá­za­tát a felső tes­tén meg­ra­gad­ta és bal fülé­nél ököl­lel meg­ütöt­te, majd bele­rú­gott a bal lábá­ba. Ezután a férfi jobb lábá­val rúgott a kis­ko­rú férfi felé, azon­ban azt elvét­ve a szin­tén ott álló kis­ko­rú lány bal lábát talál­ta el. A két kis­ko­rú­nak sérü­lé­se nem keletkezett.

A garáz­da fér­fit a rend­őr­ség a busz­meg­ál­ló­ban fogta el, az elfo­gást tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.