Főoldal » Archív » Ökölütéssel torolta meg munkavállalója rongálását- A Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy kapos­vá­ri férfi ellen, aki mun­ka­vál­la­ló­ja szán­dé­kos ron­gá­lá­sa miatt ököl­ütés­sel vett elégtételt.

A sér­tett hosszabb ideje dol­go­zott a vád­lott tulaj­do­nát képe­ző cég­nél. A vád­lott és a sér­tett között 2020 ápri­li­sá­ban a cég telep­he­lyén szó­vál­tás ala­kult ki a mun­ka­bér össze­ge miatt, ezért a sér­tett indu­la­to­san távo­zott a műhely­ből, majd az udvar­ra kilép­ve fel­fi­gyelt a cég egyik ott par­ko­ló teher­gép­ko­csi­já­ra, amely­nek letör­te a vissza­pil­lan­tó tükrét.

A ron­gá­lást a vád­lott is látta, mely­től indu­lat­ba jött, és előbb lábon rúgta, majd nagy erő­vel ököl­lel arcon ütöt­te a fér­fit, aki­nek súlyos – az arc­csont töré­sé­vel járó – sérü­lé­se keletkezett.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban a bün­tet­len, és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­bá­nó vád­lot­tat az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en 300.000,-Ft össze­gű pénz­bün­te­tés­re ítél­te. A bün­te­tő­vég­zés jog­erő­re emelkedett.