Főoldal » Archív » Ókori és középkori kincseket is rejtett a szántóföld

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, kisebb érték­re, régé­sze­ti lelet­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki két és fél évig járta fém­de­tek­tor­ral a somo­gyi kis­te­le­pü­lé­sek szán­tó­föld­je­it, ahol több száz régi pénz­ér­mét és egyéb hasz­ná­la­ti tár­gya­kat is talált.

A vád­lott az aján­dék­ba kapott fém­ke­re­ső­vel enge­dély nél­kül kuta­tott régé­sze­ti lele­tek után több kis­te­le­pü­lés, pél­dá­ul Hetes, Orci, Som­odor, Zimány és Magyar­atád mel­let­ti szán­tó­föl­de­ken. Kuta­tá­sai rend­sze­rint siker­rel jár­tak, ugyan­is több száz, régé­sze­ti lelet­nek minő­sü­lő tár­gyat talált. Pénz­ér­mé­ket, köz­tük az ókor­ból I. és II. Cons­tan­ti­nus, Com­mo­dus csá­szá­rok korá­ból, a sis­ci­ai ver­dé­ből szár­ma­zó érmé­ket, az Árpád­há­zi ural­ko­dók korá­ból II. And­rás dénárt, vagy a későb­bi, közép­kor­ból szár­ma­zó Hunya­di Mátyás, II. Lajos, illet­ve II. Mátyás nevé­vel fém­jel­zett déná­ro­kat is. A szán­tó­föl­dek fel­szí­nén őskor­ból szár­ma­zó mag­kö­vek­re és pat­tin­té­kok­ra is rálelt, vala­mint külön­fé­le éksze­rek­re, állatfigurákra.

A régé­sze­ti lele­tek a Magyar Állam tulaj­do­nát képe­zik, a vád­lott azon­ban a meg­ta­lált tár­gya­kat haza­vit­te, és rend­sze­re­sen egy inter­ne­tes eladá­si por­tá­lon árul­ta. Ez lett a vesz­te, mivel az örök­ség­vé­del­mi ható­ság mun­ka­tár­sai a hir­de­té­sek alap­ján tet­tek fel­je­len­tést, így indul­ha­tott meg a nyomozás. 

 Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű 37 éves vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, és az eladott régé­sze­ti lele­tek­ből szár­ma­zó pénz­összeg­re vagyon­el­kob­zást indítványozott.