Főoldal » Hírek » Okostévéket szállító kamion milliós rakományát lopták el - a Zala Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Lenti Járá­si Ügyész­ség azzal a ban­dá­val szem­ben, akik közel 20 mil­lió forint érték­ben lop­tak tévéket.

A vád sze­rint az 5 fős román bűn­ban­da 2021 őszén elha­tá­roz­ta, hogy a szlo­vá­ki­ai Galán­ta váro­sá­ban lévő gyár­ból Olasz­or­szág­ba tartó kami­on tele­ví­zi­ók­ból álló rako­má­nyát ellop­ja. Ebből a cél­ból 2021. novem­ber 24-én a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­ak 2 len­gyel honos­sá­gú gép­ko­csi­val, GPS jel­adó alap­ján követ­ték a kami­ont a Len­ti­ben lévő parkolóig.

A fér­fi­ak késő esti órá­kig vára­koz­tak a közel­ben, majd ami­kor a kami­on sofőr­je elaludt, a plom­ba lefe­szí­té­sé­vel fel­nyi­tot­ták a cso­mag­te­ret. Ezt köve­tő­en kis­te­her­gép­ko­csi­val áthaj­tot­tak a kami­on­par­ko­ló­ba, és átpa­kol­tak 7 rak­lap­nyi, össze­sen 121 db okos­te­le­ví­zi­ót, melyek érté­ke közel 18.000.000 forint volt. Ezután a vád­lot­tak az M7-es autó­pá­lyán Buda­pest­re utaz­tak és egy buda­ka­lá­szi csa­lá­di ház gará­zsá­ban lepa­kol­ták a lopott holmit.

Az elkö­ve­tő­ket 2021. novem­ber 26-án az M7-es autó­pá­lya sor­má­si pihe­nő­he­lyén fog­ták el, 120 db tele­ví­zió lefog­la­lá­sá­val az oko­zott kár nagy­részt megtérült.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Lenti Járá­si Ügyészség.