Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Olasz graffitis fújta össze az Erzsébet híd lábát – eredményes vádemelés – FOTÓVAL- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság bün­te­tő­vég­zé­sé­ben 350.000 forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki.

A vád­irat sze­rint egy huszon­négy éves olasz állam­pol­gár – miu­tán kábí­tó­szert, mari­hua­nát szer­zett meg és fogyasz­tott – 2020. janu­ár 2-án, a dél­utá­ni órák­ban, az I. kerü­let, Döb­ren­tei tér­nél, az Erzsé­bet híd budai híd­fő­jé­nek pil­lé­rén egy körül­be­lül 20 négy­zet­mé­te­res fal­fir­kát fújt fel fes­ték­kel. A fia­tal férfi a cse­lek­mé­nyé­vel kilenc­ven­ezer forint kárt oko­zott. A rend­őr­ség per­ce­ken belül intéz­ke­dett a fal­fir­ká­ló ellen.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen ron­gá­lás vét­sé­ge és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – tár­gya­lást mel­lőz­ve – bün­te­tő­vég­zés­ben szab­jon ki pénz­bün­te­tést a vád­lot­tal szem­ben. A bíró­ság a ron­gá­lás és a kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt 350.000 forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki, a bün­te­tő­vég­zés jog­erő­re emelkedett.

A rend­őr­ség fény­ké­pet is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/osszefestette-az-erzsebet-hidat-elfogtak