Főoldal » Hírek » Ollóval próbált ölni - fotóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az elkö­ve­tő elő­ször ököl­lel ütle­gel­te a sér­tet­tet, majd leg­alább négy eset­ben meg­szúr­ta a kezé­ben lévő – 8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú – olló­val, mely végül a sér­tett mell­ka­sá­ban maradt.

 A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki koráb­bi íté­le­tei miatt erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sül.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi tavaly tavasszal vonat­tal érke­zett Győr­be azért, hogy szol­gál­ta­tá­sa­i­val, ollók és kések éle­zé­sé­vel házal­jon. Az uta­zá­sa során meg­lo­pott egy höl­gyet, ezért őt a bíró­ság 450.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

Győr­be érke­zé­sét köve­tő­en a férfi isme­ret­len házak­ba csen­ge­tett be, a szol­gál­ta­tá­sa­it ajánl­gat­ta. A sér­tett csa­lád­já­nak laká­sá­ba is becsen­ge­tett, azon­ban oda nem jutott be, a sér­tett a lép­cső­ház­ban útját állta az elkö­ve­tő­nek. Az elkö­ve­tő ekkor elő­ször mell­ka­sá­val pró­bál­ta a laká­sok­hoz veze­tő lép­cső elől ellök­ni az útjá­ban álló sér­tet­tet, majd ököl­lel ütle­gel­ni kezd­te. Meg­ütöt­te az arcán és a mell­ka­sán is, ezt köve­tő­en pedig a kezé­ben lévő olló­val súj­tott le leg­alább négy­szer. A szú­rá­sok két eset­ben a sér­tett kar­ja­it, két eset­ben a mell­ka­sát érték, lét­fon­tos­sá­gú szer­vek és nagye­rek köze­lé­ben. A tény­le­ge­sen kiala­kult könnyű sérü­lé­sek­nél súlyo­sabb sérü­lé­sek azért nem követ­kez­tek be, mert a sér­tett véde­ke­zett.

A kia­bá­lást hall­va a sér­tett segít­sé­gé­re sie­tett a csa­lád­ja, ekkor a férfi elme­ne­kült a hely­szín­ről. 

A fér­fit koráb­ban ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt is, továb­bá rab­lá­sok miatt is több­ször elítél­ték, emi­att erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sül. Jelen­leg is sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés hatá­lya alatt áll, vele szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­nak van helye.

A nyo­mo­zást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meg­hoz­ni az ügy­ben.