Főoldal » Hírek » Öltözőkre szakosodott egy férfi - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 53 éves fér­fi­val szem­ben, aki idén janu­ár és május között, soro­zat­jel­leg­gel lopott érté­ke­ket első­sor­ban buda­pes­ti sport­lé­te­sít­mé­nyek és isko­lák öltö­ző­i­ből. Az ügy­nek 25 sér­tett­je van, akik több­nyi­re isko­lás gyerekek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. janu­ár és május között, soro­zat­jel­leg­gel tulaj­do­ní­tott el érté­ke­ket jel­lem­ző­en XIV. és IV. kerü­le­ti sport­lé­te­sít­mé­nyek öltö­ző­i­ből, de álta­lá­nos isko­lai, és uszo­dai öltö­zők­ből is lopott. Első­sor­ban pénz­tár­cá­kat - több eset­ben sze­mé­lyes okmá­nyok­kal, bank­kár­tyák­kal együtt -, vala­mint mobil­te­le­fo­no­kat, tás­ká­kat, kabá­tot vitt el, de volt olyan, hogy egy öltö­ző­szek­rény­nek támasz­tott rol­ler­től fosz­tot­ta meg a tulaj­do­no­sát. A sér­tet­tek több­nyi­re isko­lás gyerekek.

A vád­lott ezen túl­me­nő­en, két buda­pes­ti szín­ház­ból, és egy hos­tel szo­bá­já­ból is lopott irat­tár­cát, tás­kát, lap­to­pot és más értékeket.

A vád­lott a sér­tet­tek­től eltu­laj­do­ní­tott bank­kár­tyák­kal több eset­ben vásá­rolt buda­pes­ti, illet­ve Duna­ke­szin lévő dohány­bol­tok­ban, alkal­man­ként több ezer Ft értékben.

A bűn­cse­lek­mé­nyek­kel oko­zott kár mind­össze­sen mint­egy 1.800.000 forint.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség az 53 éves fér­fit, mint több­szö­rös vissza­esőt, 25 rend­be­li üzlet­sze­rű­en, rész­ben dolog elle­ni erő­szak­kal, és több eset­ben köz­ok­irat, illet­ve készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel, továb­bá infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lá­sok bűn­tet­té­vel vádolja.

A kerü­le­ti ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A fel­vé­tel első részén a vád­lott egy újpes­ti sport­lé­te­sít­mény­ben több öltö­ző ajta­já­ra is rányit, míg végül az egyik ajtót nyit­va talál­ja, ezért oda bemegy (onnan egy mobil­te­le­font tulaj­do­ní­tott el). A máso­dik részen a férfi az egyik eltu­laj­do­ní­tott bank­kár­tyá­val egy dohány­bolt­ban vásárol.