Főoldal » Hírek » Önbíráskodás a munkaterület megszerzéséért - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Erő­szak­kal, fenye­ge­tés­sel üldöz­te el a zán­kai épít­ke­zé­sen dol­go­zó mun­kás­bri­gá­dot az a tár­sa­ság, mely­nek öt tagja ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyészség.

A vád­irat sze­rint a két bri­gád 2019. decem­ber 5-én reg­gel talál­ko­zott össze a Balaton-parti tele­pü­lés egyik élel­mi­szer­üz­le­té­nek par­ko­ló­já­ban. Ami­kor a ter­hel­ti tár­sa­sá­got veze­tő 54 éves férfi ész­re­vet­te a másik, négy­fős csa­pa­tot, kia­bál­va, fenye­ge­tőz­ve indult felé­jük, és szá­mon kérte, mit kép­zel­nek maguk­ról, hogy elve­szik a mun­ká­ju­kat. Verő­em­be­rek­kel fenye­get­te őket, s azzal, hogy össze lesz törve az egész csa­lád­juk, ha nem hagy­ják ott nekik a mun­kát, mert az egész terü­let „az övék”. Még a mun­ka­esz­kö­zök, mun­ka­vé­del­mi sisa­kok, lát­ha­tó­sá­gi mel­lé­nyek vissza­adá­sát is köve­tel­te, mert úgy gon­dol­ta, hogy azok is őket ille­tik. A hang­adó mellé három alkal­ma­zott­ja is fel­so­ra­ko­zott, s egyi­kük a sér­tet­ti csa­pat veze­tő­jét meg­ra­gad­va az autó­juk hátul­já­hoz nyomta.

Köz­ben a fenye­ge­tő­ző csa­pat veze­tő­jé­nek fia is meg­ér­ke­zett a hely­szí­né­re, aki nyo­ma­té­kul kést vett elő, és szit­ko­zód­va ezzel indult a sér­tet­tek irá­nyá­ba. Miu­tán apja fel­szó­lí­tá­sá­ra eltet­te a kést, meg akar­ta ütni az egyik sér­tet­tet, mely­hez az indu­la­tos csa­pat­ból két társa csat­la­ko­zott. Ezek után a vád­lot­tak a kisze­melt fér­fit több­ször meg­ütöt­ték, meg­rúg­ták. A sér­tet­tek­nek végül sike­rült beül­ni­ük a sze­mély­gép­ko­csi­juk­ba és a köze­li erdő­be mene­kül­tek, ahon­nan érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tet­tek fel­hív­ták a mun­ka­adó­ju­kat és jelez­ték, hogy lemon­da­nak a mun­ká­ról, töb­bet nem dol­goz­nak a kér­dé­ses területen.

Az ügyész­ség három 54 és egy 22 éves férfi ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te, míg a kés­sel is fenye­ge­tő­ző 32 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság előtt. Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban négy elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg a 22 éves férfi ese­té­ben – mivel tet­tét fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el – vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a koráb­bi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.