Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Önbíráskodás egy budapesti irodaházban – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 54 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy tár­sá­val együtt, 2021 feb­ru­ár­já­ban egy bel­vá­ro­si iro­da­ház­ba beszélt meg üzle­ti talál­ko­zót a sér­tet­tel, való­já­ban azon­ban egy álta­luk jogos­nak vélt koráb­bi tar­to­zást akar­tak rajta behaj­ta­ni, és ennek érde­ké­ben meg­fe­nye­get­ték, vala­mint az egyi­kük meg is ütöt­te a férfit.

A vád­irat sze­rint az ügy sér­tett­je üzle­ti lehe­tő­sé­get aján­ló, befek­te­tő­ket kere­ső inter­ne­tes hir­de­tést adott fel. A vád­lott és ezi­dá­ig isme­ret­len társa, 2021 janu­ár­ban jelent­ke­zett a hir­de­tés­re, majd több alka­lom­mal tele­fo­non egyez­tet­tek a sér­tet­tel az üzle­ti lehetőségről. 

Ezt köve­tő­en a felek 2021. feb­ru­ár 11. nap­já­ra egy talál­ko­zót beszél­tek meg, amely­nek cél­já­ból a sér­tett egy bel­vá­ro­si iro­da­ház­ban kibé­relt egy iro­da­he­lyi­sé­get. Az iro­dá­ban a vád­lott és társa úgy ült le az asz­tal­hoz, hogy a sér­tet­tet köz­re­fog­ták, majd közöl­ték vele, hogy való­já­ban nem befek­te­té­si cél­lal érkez­tek. A vád­lott ekkor a sér­tett asz­ta­lon lévő lap­top­ját és tele­fon­ját olyan távol­ság­ra tolta, hogy azt a férfi ne érje el, vala­mint a tele­fo­non azt is ellen­őriz­te, hogy a hang­rög­zí­tő be van-e kap­csol­va. Ezután az elkö­ve­tők arro­gáns és fenye­ge­tő hang­nem­ben tudat­ták a fér­fi­val, hogy egy másik ügy miatt akar­tak vele talál­koz­ni. Emlé­kez­tet­ték a sér­tet­tet, hogy koráb­ban egy befek­te­tő 2.000.000 forint kész­pénzt adott át neki egy olyan pro­jekt­re, amely végül nem való­sult meg, és közöl­ték, hogy ők ennek az összeg­nek – mint jogos­nak vélt tar­to­zás­nak – a vissza­fi­ze­té­sét köve­te­lik. A sér­tett a köve­te­lést vitat­ta, elmond­ta, hogy a szó­ban lévő összeg nem köl­csön volt, hanem befek­te­tés, erre azon­ban a vád­lott még inge­rül­tebb lett, fel­ug­rott a szék­ről, és arcon ütöt­te a fér­fit, majd azzal fenye­ge­tő­zött, hogy ha fel­je­len­ti a rend­őr­sé­gen, akkor neki és csa­lád­já­nak is baja lesz.

A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett ígé­re­tet tett, hogy más­nap talál­ko­zik velük, és vissza­fi­zet nekik 500.000 forin­tot. A talál­ko­zót a Nyu­ga­ti téren lévő par­ko­ló­ba beszél­ték meg, ahol azon­ban a vád­lot­tat a sér­tett által elő­ze­te­sen érte­sí­tett rend­őrök vár­ták és elfogták.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az 54 éves fér­fit társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­tel ele­jén az lát­szik, ami­kor a sér­tett és a két elkö­ve­tő belép az iro­dá­ba és leül­nek, majd a vád­lott arrébb tolja a sér­tett tele­fon­ját és lap­top­ját. Ezt köve­tő­en az a rész lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lott meg­üti és fenye­ge­ti a sértettet.