Főoldal » Archív » Önbíráskodás lett az alkalmi bádogosmunkából

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 24 éves román állam­pol­gár­ral szem­ben, aki Sal­gó­tar­ján­ban egy idős nőtől köve­telt pénzt, erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve őt.

2016 szep­tem­be­ré­ben a vád­lott roko­na­i­val Magyar­or­szá­gon bádo­gos mun­kák elvég­zé­sét aján­lot­ta fel egyik ház­ról a másik­ra járva.

Szep­tem­ber köze­pén a vád­lott Sal­gó­tar­ján­ban egy idős nővel meg­ál­la­po­dott a csa­lá­di házuk eresz­csa­tor­ná­i­nak cse­ré­jé­ről. A munka költ­sé­ge­it a vád­lott elő­ze­te­sen 150.000 forint­ban hatá­roz­ta meg, az eresz­csa­tor­nák kicse­ré­lé­se után azon­ban mun­ka­díj­ként és anyag­költ­ség­ként már 300.000 forint össze­get kért a ház tulajdonosától.

A sér­tett a 300.000 forint kifi­ze­té­sét meg­ta­gad­ta, mivel a meg­ál­la­po­dá­suk nem erről az összeg­ről szólt. A vád­lott azon­ban azért, hogy a jogos­nak vélt vagyo­ni igé­nyé­nek érvényt sze­rez­zen, az idős nőt több­ször meg­fe­nye­get­te azzal, hogy nem éli meg a reg­gelt, ha nem fizet akkor neki annyi, meg­néz­he­tik magu­kat a fér­jé­vel együtt.

A sér­tett a fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra a nála lévő 100.000 forin­tot átad­ta a vád­lott­nak, majd – saját magát és a szin­tén idős, beteg fér­jét félt­ve – fel­aján­lot­ta azt is, hogy a bank­szám­lá­ján lévő 150.000 forin­tot is oda­ad­ja a mun­ka­díj fejé­ben. Ezután egy bank­au­to­ma­tá­ból fel­vett 150.000 forin­tot, amit a fenye­ge­tés hatá­sá­ra ugyan­csak átadott a vád­lott részére.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint a 150.000 forint vissza­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.