Főoldal » Hírek » Önkormányzati dolgozónak adta ki magát az idős embertől pénzt és ékszert is kicsaló férfi - rendőrségi fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség vádat emelt egy 43 éves lőrin­ci férfi ellen, aki hamis tör­té­ne­tet kita­lál­va jutott be egy idős sal­gó­tar­já­ni férfi laká­sá­ba és jelen­tős össze­get csalt ki tőle.

A vád sze­rint a férfi 2022. május 16-án azzal az ürüggyel jutott be a 87 éves sal­gó­tar­já­ni férfi laká­sá­ba, hogy az önkor­mány­zat dol­go­zó­ja, és ágy­ne­műt hozott neki. Azt állí­tot­ta, hogy az ágy­ne­mű érté­ke 400.000 forint, azon­ban jelen­tős enged­ményt ad az árá­ból. Ami­kor a házi­gaz­da közöl­te vele, hogy nincs ennyi pénze, a vád­lott  elő­le­get kért tőle. A téve­dés­be ejtett idős úr elő­vet­te a pénz­tár­cá­ját, és a benne lévő kész­pénz egy részét, vala­mint a 200.000 forint érté­kű 14 kará­tos arany pecsét­gyű­rű­jét is oda­ad­ta az „árus­nak”.

Ezt köve­tő­en a sér­tett az egyik szo­bá­ból továb­bi 60.000 forin­tot vett elő és adott át a szél­há­mos részé­re, aki ezt is keve­sell­ve arra kérte a sér­tet­tet, hogy keres­sen még pénzt vagy arany­ék­sze­re­ket. Miu­tán a sér­tett ennek nem tudott ele­get tenni, a vád­lott a lakás­ból való távo­zá­sa előtt a pénz­tár­cá­já­ban lévő majd­nem összes kész­pénzt elkér­te, abban mind­össze 1.000 Ft maradt.

A vád­lott 258.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, ezért a vád­ha­tó­ság a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat ellene.

Mivel a férfi egy koráb­ban ugyan­csak csa­lás miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el cse­lek­mé­nyét, a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, vagyon­el­kob­zást és koráb­bi bün­te­té­se letöl­té­sé­nek elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban. A vád­lott­nak bűnös­sé­ge ese­tén a bűn­ügyi költ­sé­get és az idős férfi által beje­len­tett pol­gá­ri igényt is meg kell fizetnie.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.