Főoldal » Archív » „Online” tárgyaláson állították bíróság elé a pincebetörőt Kaposváron - Fotóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség soro­za­to­san elkö­ve­tett lopá­sok miatt őri­zet­be véte­le alatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 60 éves bün­te­tett elő­éle­tű Kapos­vár kör­nyé­kén élő fér­fit, aki több pin­cét is fel­tört a zse­lic­kis­la­ki szőlőhegyen.

A vád­lott – akit leg­utóbb szin­tén pin­ce­fel­tö­ré­sek miatt 2019 októ­be­ré­ben ítélt elzá­rás­ra a bíró­ság – 2019 novem­be­ré­ben a zse­lic­kis­la­ki sző­lő­he­gyen fel­ment az egyik pince nyi­tott pad­lá­sá­ra, majd a mennye­ze­ti desz­ká­kat elfű­ré­szel­ve az épü­let­ből több liter­nyi bort lopott el. A vád­lott ezt hóna­po­kon keresz­tül több­ször meg­is­mé­tel­te, így a pin­ce­tu­laj­do­nos sér­tet­től össze­sen 150 liter rosé bort tulaj­do­ní­tott el 75.000 forint értékben.

A férfi 2020 máju­sá­ban egy másik pin­cét is fel­tört, ahon­nan több alka­lom­mal bort, pálin­kát és külön­bö­ző élel­mi­sze­re­ket vett magá­hoz, azon­ban a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei a vád­lot­tat végül elfog­ták és később őri­zet­be is vették.

A férfi bíró­ság elé állí­tá­sá­ra 2020. május 22. nap­ján került sor a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­sá­gon úgy, hogy a tár­gya­lá­son az ügyész és a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság fog­dá­ján fogva tar­tott vád­lott egy­aránt tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján vett részt.

A sze­mé­lyes kon­tak­tus nél­kül meg­tar­tott tár­gya­lá­son a bíró­ság – az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva – a vád­lot­tal szem­ben 10 hónap fog­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést és 1 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki. Az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa végett jelen­tett be fellebbezést.