Főoldal » Hírek » Óra közben fenyegették tanárukat- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azok­kal az álta­lá­nos isko­lai diá­kok­kal szem­ben, akik közül az egyik fiú maszk­ját levé­ve szán­dé­ko­san közel hajol­va tanár­nő­jé­re köhö­gött, míg a másik ter­helt égő öngyúj­tó­ját tar­tot­ta a sér­tett arca elé, miköz­ben szidalmazta.

A vád sze­rint a 14 és 16 éves vád­lot­tak a 2020/2021-es tan­év­ben évis­mét­lő­ként kerül­tek a Nagy­atád­hoz köze­li tele­pü­lés álta­lá­nos isko­lá­já­nak hete­dik osz­tá­lyá­ba, ahol az intéz­mény házi­rend­jét folya­ma­to­san meg­szeg­ték, fél­év­kor több tan­tárgy­ból is bukás­ra álltak.

A vád­lot­tak­nak 2020 novem­be­ré­ben mate­ma­ti­ka órá­juk volt, ami­kor fel­áll­tak és enge­dély nél­kül kife­lé indul­tak a terem­ből. Az asz­ta­lá­nál ülő tanár­nő ezért rájuk szólt, azon­ban a ter­hel­tek nem ültek vissza helyük­re, hanem tisz­te­let­le­nül vissza­szól­tak a sér­tett­nek, trá­gár sza­vak­kal illet­ték, majd a taná­ri asz­tal­hoz lép­tek úgy, hogy a tanár­nő ne tud­jon az asz­tal mögül kimenni.

A 14 éves vád­lott ekkor a sér­tett arcá­hoz közel hajol­va levet­te maszk­ját és több­ször a peda­gó­gus­ra köhö­gött azzal fenye­get­ve, hogy most meg­fer­tő­zi. A másik ter­helt eköz­ben trá­gár sza­vak­kal szid­ta a tanár­nőt, majd elő­vet­te öngyúj­tó­ját, meg­gyúj­tot­ta és az égő láng­gal a sér­tett arcá­hoz közelített.

Mivel a vád­lot­tak eláll­ták a tanár­nő útját, ezért egyik osz­tály­tár­suk kért segít­sé­get az iskolaőrtől.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­té­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tak­kal szemben.