Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Őrizet alatt jogerősen elítélték a kerékpáros rablót

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a bűn­ügyi őri­zet alatt bíró­ság elé állí­tott egy 19 éves helyi fér­fit, aki 2019. már­ci­us 5-én meg­pró­bált egy kerék­pá­ros nőt kirabolni.

A 19 éves férfi idén már­ci­us 5-én, este, Kis­kun­ha­la­son kerék­pár­já­val a vele egy irány­ban szin­tén kerék­pár­ral köz­le­ke­dő nő mellé haj­tott, majd menet köz­ben hir­te­len meg­ra­gad­ta és magá­hoz rán­tot­ta a kor­mány előt­ti kosár­ban lévő tás­ká­ját azért, hogy azt jog­ta­la­nul megszerezze.

A nő azon­ban a tás­kát meg­fog­ta, így azt a férfi nem tudta elven­ni. A rabló ennek elle­né­re nem állt el szán­dé­ká­tól, és a tás­kát több­ször meg­rán­tot­ta, mire mind­ket­ten eles­tek a kerék­pár­juk­kal. A föld­re került nő tovább­ra is ellen­állt, miköz­ben a férfi egy pofont is adott neki. A sér­tett több­szö­ri segély­ki­ál­tá­sá­ra a kör­nyé­ken lakók fel­fi­gyel­tek, ezért a rabló végül elen­ged­te a tás­kát és kerék­pár­já­val elhajtott.

A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tőt az ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a bűn­ügyi őri­zet 72 órás határ­ide­je alatt bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a férfi bűnös­sé­gét az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta, és 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, emel­lett 150.000 forint pénz­bün­te­tés­sel is súj­tot­ta. Az íté­let jog­erős, senki nem jelen­tett be fellebbezést.