Főoldal » Hírek » Őrizetben a férfi, aki fegyverrel fenyegette a gépkocsival közlekedőket és a rendőröket – fotóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését. 

2024. ápri­lis 8-án, dél­után, arról érke­zett beje­len­tés a rend­őr­ség­re, hogy egy Pest vár­me­gyei tele­pü­lés keresz­te­ző­dé­sé­ben, a 10-es főút mel­let­ti jár­dán, egy férfi a kerí­tés tövé­ben gug­gol­va táv­csö­ves pus­kát tart az elha­la­dó gép­jár­mű­vek­re. Két rend­őr érke­zett a hely­szín­re, akik szol­gá­la­ti gép­ko­csi­juk­kal 5 méter­re meg­áll­va a fér­fi­tól, éle­tük koc­káz­ta­tá­sá­val, a köz­le­ke­dők védel­me érde­ké­ben fel­hív­ták maguk­ra a figyel­met, és fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit, hogy a veszé­lyez­te­tő maga­tar­tá­sá­val hagy­jon fel, és dobja el a fegyvert.

Az elkö­ve­tő nem tett ele­get a rend­őri fel­szó­lí­tás­nak, és a fegy­vert az egyik rend­őr­re irá­nyí­tot­ta úgy, hogy köz­ben a táv­cső­be nézett, majd azzal követ­te a járőr moz­gá­sát. A hiva­ta­los sze­mély erre kité­rő moz­du­la­tot tett, majd várat­la­nul meg­kö­ze­lí­tet­te a fér­fit, meg­ra­gad­ta a fegy­ver csö­vét, azt fel­fe­lé tolta, és jár­őr­tár­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel az elkö­ve­tőt megbilincselte.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő, ötve­nes évei ele­jén járó férfi egy enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ver­nek minő­sü­lő kis­pus­ká­val leg­alább 10 per­cen keresz­tül veszé­lyez­tet­te a gép­ko­csi­val köz­le­ke­dő sze­mé­lyek, továb­bá a rend­őrök éle­tét és testi épségét.

Az igaz­ság­ügyi fegy­ver­szak­ér­tő elsőd­le­ges meg­ál­la­pí­tá­sai sze­rint a fegy­ver­ben elhe­lye­zett három darab töl­tény lőszer­nek minő­sül, – ame­lyek meg­szer­zé­sé­hez szin­tén enge­dély­re van szük­ség – a puska üzem­ké­pes, a kilőtt löve­dék ener­gi­á­ja az élet kiol­tá­sá­hoz elegendő.

A nyo­mo­zó ügyész­ség intéz­ke­dett az elkö­ve­tő őri­zet­be véte­lé­re, a fegy­ver lefog­la­lá­sá­ra, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés, vala­mint köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát. A sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a bíró­ság ma dönt.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált fegy­ver­ről a szem­lén készí­tet­ték a fotót. 

a bűncselekmény elkövetéséhez használt fegyver