Főoldal » Hírek » Őrizetben a férfi, aki közel 50 kilométeren keresztül menekült a rendőrök elöl - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letartóztatását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2022. janu­ár 18-án, kora dél­után, Solt­vad­ker­ten a rend­őrök – meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zés együt­tes hasz­ná­la­tá­val – köz­úti ellen­őr­zést kez­de­mé­nyez­tek, azon­ban a gya­nú­sí­tott az autó­já­val nem állt meg, hanem elhaj­tott a hely­szín­ről. A férfi mene­kü­lé­se során több KRESZ sza­bályt meg­sze­gett, és a köz­úti köz­le­ke­dés­ben sza­bá­lyo­san részt vevő gép­jár­mű­ve­ze­tő­ket több­ször veszélyeztette.

A férfi néhol 170-180 km/óra körü­li sebes­ség­gel köz­le­ked­ve rátért az 54-es számú főút­ra. Itt meg­pró­bált leszo­rí­ta­ni az útról az üldö­zé­sé­be bekap­cso­ló­dó több rend­őr­au­tót, akik a bal­ese­tet csak úgy tud­ták elke­rül­ni, hogy lehú­zód­tak a gya­nú­sí­tott gép­jár­mű­ve elől. A rend­őrök végül az M5-ös autó­pá­lya fel­haj­tó­já­nál lévő kör­for­gal­mat lezár­va kény­sze­rí­tet­ték meg­ál­lí­tás­ra az elkö­ve­tőt. Ekkor az intéz­ke­dő rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit, hogy száll­jon ki, amire ő hát­ra­me­net­ben elin­dult, és a mögöt­te meg­ál­ló szol­gá­la­ti autó­nak ütkö­zött. A férfi ezt köve­tő­en is ellen­állt a rend­őri intéz­ke­dés­nek, őt csak testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val tud­ták megbilincselni.

Az őri­zet­ben lévő bün­te­tett elő­éle­tű férfi beis­me­rő val­lo­mást tett, és azt is elis­mer­te, hogy a veze­tés köz­ben alko­holt, míg azt meg­elő­ző­en kábí­tó­szert is fogyasztott.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság ma dönt.

A fotók az elfo­gás­ról és a szem­lén készültek.

A rend­őr­ség köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/nem-allt-meg-1.