Főoldal » Hírek » Őrizetben a somogyi férfi, aki bozótvágóval támadt a rendőrökre – videóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit és indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

2024. feb­ru­ár 14-én a Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gen hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­ban a nyo­mo­zó ügyé­szek hely­szí­ni eljá­rá­si cse­lek­mény elvég­zé­sét ter­vez­ték. Az elren­delt kuta­tás – és a gya­nú­sí­tot­ti idé­zés sze­mé­lye­sen tör­té­nő átadá­sa – cél­já­ból vég­re­haj­tott nyo­mo­za­ti cse­lek­mény biz­to­sí­tá­sá­ra az ügyész­ség a Nagy­atá­di Rend­őr­ka­pi­tány­sá­got kérte fel.

A kény­szer­in­téz­ke­dés lefoly­ta­tá­sá­ra a hiva­ta­los sze­mé­lyek 6 óra­kor jelen­tek meg a koráb­bi bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ha­tó sze­mély Somogy vár­me­gyei tele­pü­lé­sen lévő tar­tóz­ko­dá­si helyén és közöl­ték vele, hogy kuta­tást fog­nak végrehajtani. 

Az ingat­lan­ban a férfi rátá­madt a rend­őrök­re, könny­fa­kasz­tó spray­vel felé­jük fújt, és a bejá­ra­ti ajtó­ban magá­hoz vett egy 60 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú bozót­vá­gó kést. Az elkö­ve­tő a mache­tét a feje fölé emel­te és a rend­őrök irá­nyá­ba indult, miköz­ben meg­ölé­sük­kel fenye­ge­tőz­ve, kia­bál­va azt köve­tel­te, hogy a hiva­ta­los sze­mé­lyek távoz­za­nak az udvarból.

A rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit, hogy tegye le a bozót­vá­gót és vesse alá magát az intéz­ke­dés­nek. Mivel az elkö­ve­tő ezt köve­tő­en sem hagyott fel a táma­dó maga­tar­tás­sal, a rend­őrök két figyel­mez­te­tő lövést adtak le. Ezt köve­tő­en a férfi vissza­ment a házba, majd rövid idő eltel­té­vel onnan kia­bál­va kijött és azzal fenye­get­te meg a rend­őrö­ket, hogy Molotov-koktélt készít és fel fogja őket rob­ban­ta­ni, majd az ingat­lan mögött elrejtőzött.

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett fenye­ge­tés miatt az ügyész­ség érte­sí­tet­te a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont műve­le­ti egy­sé­gét, végül az elkö­ve­tő ellen­ál­lás nél­kül meg­ad­ta magát.

A nyo­mo­zó ügyész­ség őri­zet­be vette az elkö­ve­tőt, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát. A sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság ma dönt. A gya­nú­sí­tott nem ismer­te be a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/iharosberenyben-tortent-rendorok-serelmere-elkovetett-buncselekmeny-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A vide­ón a bűn­cse­lek­mény  látható.