Főoldal » Hírek » Őrizetben a volt feleségét bántalmazó és zaklató tűzoltó - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség testi sér­tés vét­sé­gé­vel, becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak és volt házas­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki egy bor­so­di fér­fit.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 45 éves férfi és fele­sé­ge 2003 és 2020 októ­be­re között – a 2019 szep­tem­be­ri válá­su­kat köve­tő­en is – együtt éltek az asszony előző kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett fiá­val és közös gyer­me­kük­kel. Az együtt­élés során több­ször ala­kult ki közöt­tük konf­lik­tus, 2005-től elő­for­dult, hogy a férj bán­tal­maz­ta a fele­sé­gét.

A külön köl­tö­zést köve­tő­en a férfi sze­mé­lye­sen, tele­fo­non és üze­ne­tek­kel is rend­sze­re­sen zak­lat­ta, meg­ve­rés­sel, meg­ölés­sel fenye­get­te volt fele­sé­gét, és több­ször kérte, hogy ren­dez­zék kap­cso­la­tu­kat. Az elkö­ve­tő a nő eluta­sí­tá­sa elle­né­re több­ször meg­je­lent annak lakó­he­lyén, és kia­bál­va a lakás ajta­ját ütöt­te, fel­szó­lí­tás­ra sem volt haj­lan­dó távoz­ni. Volt, hogy meg­ütöt­te, meg­rúg­ta vagy lelök­te volt fele­sé­gét a lép­csőn.

A férfi agresszív, zak­la­tó maga­tar­tá­sa miatt a sér­tett több­ször rend­őri intéz­ke­dést kért. A bíró­ság 2021 decem­be­ré­ben meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el az elkö­ve­tő­vel szem­ben, ame­lyet – mivel a koráb­bi­a­kat foly­tat­ta – 2022. janu­ár 31-én ismé­tel­ten elren­delt.

2022 feb­ru­ár ele­jén a férfi kis­ko­rú gyer­me­kük jelen­lé­té­ben azzal fenye­get­te a sér­tet­tet, hogy elvág­ja a nya­kát és agyon­szur­kál­ja, amely agresszív maga­tar­tá­sá­val csak a hely­szín­re érke­ző rend­őrök meg­je­le­né­se után hagyott fel.

A nyo­mo­zó ügyész­ség tanú­ként hall­gat­ta ki a sér­tet­tet, majd az elkö­ve­tő soron kívü­li elő­ál­lí­tá­sá­ról és őri­ze­té­nek elren­de­lé­sé­ről ren­del­ke­zett.

Az ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság ma dönt.