Főoldal » Hírek » Őrizetben az afgán férfi, aki meg akarta ütni a rendőrt - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az őri­zet­ben lévő kül­föl­di fér­fit, és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az afgán állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val 2022. már­ci­us 9-én, az Érdi Rend­őr­ka­pi­tány­ság állo­má­nyá­ba tar­to­zó rend­őrök intéz­ked­tek, mivel érvé­nyes magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dás­ra jogo­sí­tó enge­déllyel nem ren­del­ke­zett. A 22 éves afgán férfi 2022. ápri­lis 19. nap­já­tól mene­kült­ügyi őri­zet­ben volt és a Nyír­bá­to­ri Mene­kült­ügyi Őrzött Befo­ga­dó Köz­pont szál­lás­he­lyén tartózkodott.

A fér­fit 2022. május 30-án, 13 óra körül két rend­őr, egy fegy­ve­res biz­ton­sá­gi őr és egy szo­ci­á­lis mun­kás az objek­tum első eme­le­tén lévő szál­lá­sá­ról a föld­szin­ten lévő tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel ellá­tott helyi­ség­hez kísér­te, hogy a táv­tol­má­cso­lá­si rend­szer alkal­ma­zá­sá­val kihir­det­hes­sék szá­má­ra a mene­kült­ügyi őri­ze­té­nek meg­szün­te­té­sé­ről ren­del­ke­ző határozatot.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint kísé­rés köz­ben a föld­szin­ti folyo­són elől hala­dó férfi hir­te­len, előz­mény nél­kül meg­for­dult és nyúj­tott kar­ral, erő­tel­jes moz­du­lat­tal az őt kísé­rő rend­őr arca irá­nyá­ba ütött. A rend­őr az ütés elől sike­re­sen kitért, majd kol­lé­gá­já­val testi kény­szert alkal­ma­zott a fér­fi­val szemben.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség a cse­lek­mény­ről tör­tént tudo­más­szer­zést köve­tő­en, még az elkö­ve­tés nap­ján nyo­mo­zást ren­delt el, és a fér­fit az ügyész­ség­re előállította.

Az ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

Az őri­ze­tes az ügyész­ség épü­le­té­ben is agresszív maga­tar­tást tanú­sí­tott, visel­ke­dé­se miatt őrzé­sé­re meg­erő­sí­tő rend­őri erőt kel­lett az az ügyész­ség épü­le­té­be átirányítani.

A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről hol­nap dönt a Deb­re­ce­ni Járásbíróság.

A cse­lek­ményt a biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.