Főoldal » Hírek » Őrizetben egy család, akik jogszerűen intézkedő rendőrökre támadtak - fotókkal

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást hét sze­mély ellen.

2020. novem­ber 9-én este a Kazinc­bar­ci­kai Rend­őr­ka­pi­tány­ság állo­má­nyá­ba tar­to­zó jár­őrök szol­gá­la­ti gép­ko­csi­val köz­le­ked­tek egy bor­so­di tele­pü­lé­sen, ami­kor egy körö­zés alatt álló fér­fit ész­lel­tek, aki élet­tár­sá­val az utcán sétált.

A rend­őrök meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ták fel a 31 éves fér­fit, aki azon­nal mene­kül­ni kez­dett. Miu­tán a jár­őrök utol­ér­ték a fér­fit, bilin­cse­lé­se érde­ké­ben testi kény­szert alkal­maz­tak vele szem­ben, azon­ban ő aktí­van ellen­állt és pró­bált sza­ba­dul­ni a rend­őrök fogá­sá­ból. Eköz­ben a hely­szín­re ért a férfi élet­tár­sa, aki a ruhá­za­tá­nál meg­ra­gad­va pró­bál­ta lerán­gat­ni a rend­őrt a föl­dön lévő pár­já­ról és azt köve­tel­te, hogy enged­jék el.

A rend­őri intéz­ke­dés­ről tudo­mást sze­rez­tek az elfo­ga­tó­pa­rancs hatá­lya alatt álló férfi csa­lád­tag­jai, akik szin­tén a hely­szín­re siet­tek. Az elfo­gott sze­mély édes­any­ja, test­vé­rei és más hoz­zá­tar­to­zók az intéz­ke­dő rend­őrö­ket lök­dös­ni kezd­ték, a ruhá­za­tuk­nál fogva rán­gat­ták őket, és azt akar­ták elér­ni, hogy a tovább­ra is sza­ba­dul­ni pró­bá­ló roko­nuk el tud­jon mene­kül­ni.

Végül az egyik rend­őr könny­fa­kasz­tó sprayt alkal­ma­zott, idő­köz­ben erő­sí­tés is érke­zett a hely­szín­re, így a fér­fit elfog­ták és a ren­det hely­re­ál­lí­tot­ták.

A táma­dás során az elfo­gott férfi 24 éves élet­tár­sa – vérző hám­sé­rü­lést okoz­va – meg­kar­mol­ta az egyik rend­őr arcát és a nya­kát, ezért a sér­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek elkö­ve­té­se miatt magán­in­dít­vánnyal élt a nő ellen.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te vala­mennyi elkö­ve­tő őri­ze­tét és cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki őket. A cse­lek­mény jel­le­gé­re és a gya­nú­sí­tot­tak sze­mé­lyé­ben rejlő tár­sa­da­lom­ra veszé­lye­ség­re tekin­tet­tel – közü­lük öten bün­te­tett elő­éle­tű­ek és hatan a sza­bály­sér­té­si nyil­ván­tar­tás­ban is sze­re­pel­nek – az ügyész­ség vala­mennyi­ük ese­té­ben indít­ványt tesz letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sé­re. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság hol­nap fog dön­te­ni.

A gya­nú­sí­tot­tak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.