Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Őrizetben egy külföldi férfi, aki fejbe rúgta a rendőrt – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ügy­ben hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyo­moz a román férfi ellen, aki­nek indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát. A férfi két­szer fejbe rúgta a rend­őrt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2023. októ­ber 5-én, haj­nal­ban, egy közép­ko­rú román férfi a vele szem­ben Sop­ron bel­vá­ro­sá­ban intéz­ke­dő rend­őr szá­za­dos irá­nyá­ba ütött, majd egy tár­sas­ház bejá­ra­tá­nál állva, a lép­cső­ről két­szer fejbe rúgta a sér­tet­tet.

A rúgá­sok követ­kez­té­ben a hiva­ta­los sze­mély zúzó­dást szen­ve­dett, amely sérü­lés gyógy­tar­ta­ma 8 napon belü­li.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a 37 éves fér­fit, aki tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

Az elkö­ve­tő kül­föl­di állam­pol­gár, magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­zik, állan­dó lak­cí­me Romá­ni­á­ban talál­ha­tó. A ter­helt Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­sá­nak célja nem ismert, az álta­la elkö­ve­tett bűn­cse­lek­ményt a tör­vény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni. Mind­ezen ada­tok­ra, a bün­te­té­si tétel­re, és a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­ra is tekin­tet­tel meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a férfi a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, a ható­ság elől elrej­tőz­ne, ezért jelen­lé­te csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­vel biz­to­sít­ha­tó.

A nyo­mo­zó ügyész­ség által indít­vá­nyo­zott letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről a Győri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ma dönt.