Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Örömlányok rabolták ki jótevőjüket

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves férfi, vala­mint két 20 éves nő ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt.

A vád­lot­tak közül a két nő pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből tart­ják fenn magu­kat, és már régebb­ről ismer­ték a sér­tet­tet, aki időn­ként élel­mi­szer­rel és ciga­ret­tá­val támo­gat­ta őket. A vád­lot­tak 2018. janu­ár hónap köze­pén a dél­utá­ni órák­ban a sér­tett laká­sá­ban tar­tóz­kod­tak, és vele együtt alko­holt fogyasz­tot­tak, majd mivel elfo­gyott az ital, közö­sen elmen­tek bort vásá­rol­ni. Azon­ban a vád­lot­tak meg­be­szél­ték, hogy a náluk lévő nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­szert bele­ke­ve­rik a férfi ita­lá­ba, hogy az érté­ke­it eltu­laj­do­nít­has­sák. Miu­tán mind­annyi­an vissza­men­tek a lakás­ba, a két nő bement a mos­dó­ba, és az álta­luk vásá­rolt palac­kos borba 10 szem gyógy­szer­tör­me­lé­ket kever­tek, és ezzel kínál­ták a sér­tet­tet, aki a bor nagy­ré­szét meg­it­ta, és attól elbó­dul­va elaludt.

A vád­lot­tak ekkor maguk­hoz vet­ték a sér­tett lap­top­ját, 20 000 Ft kész­pénzt és 6 000 Ft érté­kű Erzsébet-utalványt, majd elhagy­ták a lakást, cse­lek­mé­nyük­kel össze­sen 105 999 Ft érté­ket tulaj­do­ní­tot­tak el.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben – akik közül a férfi és az egyik nő letar­tóz­ta­tás­ban van, míg a másik nő bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll – fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.