Főoldal » Hírek » Orvosok és cégvezetők kerültek letartóztatásba bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények miatt - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyai nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró nyolc gya­nú­sí­tot­tal szem­ben ren­delt el kény­szer­in­téz­ke­dést. Az elkö­ve­tők szer­ve­zett módon jutot­tak hozzá magán­sze­mé­lyek egész­ség­ügyi sze­mé­lyes ada­ta­i­hoz, majd azok alap­ján fik­tív vények fel­hasz­ná­lá­sá­val indok nél­kül gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­kö­zö­ket gyár­tot­tak, az esz­kö­zök után járó támo­ga­tá­si össze­get pedig megigényelték.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda előtt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­ban nyolc sze­mély letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt az ille­té­kes nyo­mo­zá­si bíró felé, az indít­vá­nyok tár­gyá­ban a bíró­ság a teg­nap döntött.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­kö­zök gyár­tá­sá­val és for­gal­ma­zá­sá­val fog­lal­ko­zó cégek kép­vi­se­lői anya­gi vagy egyéb ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be meg­sze­rez­ték idő­sek­ről vagy fogya­ték­kal élők­ről gon­dos­ko­dó ott­ho­nok velük együtt­mű­kö­dő sze­mély­ze­té­től az ott­ho­nok lakó­i­nak, más­rész­ről magán­sze­mé­lyek­nek a sze­mé­lyes és orvo­si adatait.

A külön­le­ges sze­mé­lyes ada­tok­kal vissza­él­ve a cégek kép­vi­se­lői átad­ták azo­kat a velük együtt­mű­kö­dő – első­sor­ban – orto­pé­di­ai szak­te­rü­le­ten prak­ti­zá­ló orvo­sok­nak, akik az ada­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val és az orvos­szak­mai sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel, a szük­sé­ges orvo­si vizs­gá­la­tok elvég­zé­se nél­kül olyan valót­lan tar­tal­mú orvo­si vénye­ket állí­tot­tak ki, melye­ket az azo­kon meg­ne­ve­zett sze­mély egész­sé­gi álla­po­ta nem indo­kolt. A kiál­lí­tott vények alap­ján a cégek legyár­tot­ták a gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­kö­zök­ről szóló jog­sza­bály sze­rin­ti leg­na­gyobb tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si támo­ga­tás­sal ren­del­ke­ző gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­közt (jel­lem­ző­en gyógycipőt).

Az érin­tett cégek kép­vi­se­lői ezután a jog­sza­bály alap­ján a Nem­ze­ti Egész­ség­biz­to­sí­tá­si Alap­ke­ze­lő­től (NEAK) meg­igé­nyel­ték a gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­köz után járó támo­ga­tá­si össze­get, melyet utána részük­re a NEAK kiutal.

A gya­nú­sí­tot­tak tevé­keny­sé­gü­ket hie­rar­chi­kus szer­ve­zet­ben, össze­han­gol­tan, kons­pi­ra­tív módon követ­ték el.

A gya­nú­sí­tá­sok tár­gya bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett külö­nö­sen nagy illet­ve jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás, több ezer rend­be­li külön­le­ges adat­ra elkö­ve­tett sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés és hamis magán­ok­irat felhasználása.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség nyolc sze­mély – két orto­péd orvos, két asszisz­tens, egy cég tulaj­do­no­sa, gaz­da­sá­gi veze­tő­je és üzlet­kö­tő­je, vala­mint egy másik vál­lal­ko­zás tulaj­do­no­sa – letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt az ille­té­kes nyo­mo­zá­si bírónak.

A nyo­mo­zá­si bíró mind a nyolc ter­helt ese­té­ben kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről dön­tött, hét gya­nú­sí­tot­tat letar­tóz­ta­tás­ba helye­zett, továb­bi egy ter­helt­nek – az egyik asszisz­tens­nek – a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el, ezen vég­zés­sel szem­ben a főügyész­ség fellebbezett.

A Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda által az ügy­ről kiadott saj­tó­anya­gok az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/koltsegvetesi-csalas-miatt-orvosok-asszisztensek#6