Főoldal » Hírek » Összeszólalkoztak a pénztárnál, egy pisztoly is előkerült – vádemelés - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik idén már­ci­us­ban egy áru­há­zi konf­lik­tu­su­kat fegy­ve­res garáz­da­ság útján pró­bál­ták meg lerendezni.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egy sze­ge­di bolt­ban vásá­rol­tak. Egyi­kük már a pénz­tár­hoz tart­va, figyel­met­len­ség­ből rálé­pett a másik lábá­ra. Ebből közöt­tük olyan heves vita kere­ke­dett, hogy a pénz­tá­ros fel­szó­lí­tot­ta őket arra, hogy a han­gos­ko­dást fejez­zék be, vagy vitá­ju­kat az üzlet elha­gyá­sa után ren­dez­zék. A meg­sér­tett férfi azzal a fel­szó­la­lás­sal, hogy „majd kint meg­be­szé­lik a dol­got”, a bolt előtt való­ban meg­vár­ta a másikat.

Ezután az áru­ház kijá­ra­tá­nál foly­tat­ták szó­vál­tá­su­kat, egy­mást köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ták és lök­dös­ték, míg­nem az a vád­lott, ame­lyik a társa lábá­ra rálé­pett, ruhá­za­tá­ból egy, való­di lőfegy­ver­re a meg­té­vesz­té­sig hason­lí­tó gáz riasz­tó­pisz­tolyt vett elő, és ráfog­ta a másik fér­fi­ra. A meg­fe­nye­ge­tett ekkor meg­pró­bál­ta azt a kezé­ből kicsa­var­ni, és a föld­re vitte őt, miköz­ben a köze­lük­ben tar­tóz­ko­dók­nak azt kia­bál­ta, hogy vigyáz­za­nak, mert fegy­ver van a férfinál.

Az eset­nek végül a biz­ton­sá­gi őr fel­lé­pé­se vetett véget, aki­nek a vád­lott a sike­re­sen elvett fegy­ver­után­za­tot átad­ta, és aki a rend­őr­ség meg­ér­kez­té­ig az elkö­ve­tő­ket a hely­szí­nen tartotta.

Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség az egyik elkö­ve­tőt garáz­da­ság alap­ese­té­vel, míg a pisz­tolyt hasz­ná­ló tár­sát minő­sí­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádolja.

 

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.