Főoldal » Hírek » Összeverte, az udvarra lökdöste, majd hagyta kihűlni a magatehetetlen nőt – fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a hat­va­nas éve­i­ben járó ter­helt­tel szem­ben, aki dur­ván bán­tal­maz­ta isme­rő­sét, és a hideg föl­dön hagyott nőhöz csak órák eltel­té­vel hívott segítséget.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a Somogy vár­me­gyei köz­ség­ben élő fér­fi­hez évek óta járt a sér­tett ruhá­it kimos­ni és ita­loz­ni.  A sér­tett 2021 ápri­li­sá­ban is alko­holt fogyasz­tott a vád­lott­nál, ahol itta­san levet­te fel­ső­ru­há­za­tát és a kony­há­ban lévő egyik ágyra feküdt. A ter­helt fel­szó­lí­tot­ta a nőt, hogy men­jen el, de ennek nem tett ele­get, ezért a férfi öklé­vel, köze­pes erő­vel ütni kezd­te. A sér­tett már indult volna, ami­kor a férfi lesza­kí­tot­ta mell­tar­tó­ját, majd a hideg idő elle­né­re a félig ruhát­lan nőt az udvar felé lök­dös­te. Az ittas sér­tett a lép­csők­nél elvesz­tet­te egyen­sú­lyát és arc­cal a lép­cső előt­ti beto­no­zott rész­re esett, ahol az agresszív férfi tovább bántalmazta.

A vád­lott ezt köve­tő­en a maga­te­he­tet­len, nyolc napon túli sérü­lést is szen­ve­dett nőt órák­ra a hideg­ben hagy­ta, a men­tő­ket akkor hívta, ami­kor a sér­tett kihű­lés követ­kez­té­ben már élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban volt.

A férfi a bün­te­tő­ügy meg­in­du­lá­sa után, 2021 októ­be­ré­ben ismét meg­ver­te a nőt, ez alka­lom­mal eltör­te az orrát.

A főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A képet a sió­fo­ki rend­őrök készí­tet­ték a bűn­cse­lek­mény helyszínén.