Főoldal » Hírek » Összeverte, majd a helyszínen hagyta a sértettet – vádemelés - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a román fér­fi­val szem­ben, aki tavaly május­ban közös ita­lo­zást köve­tő­en oko­zott halá­los sérü­lé­se­ket a sértettnek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott idény­mun­kás­ként dol­go­zott egy megye­be­li falu tanya­vi­lá­gá­ban, lak­ha­tá­sért és eltar­tá­sért cse­ré­be. A vád­lott 2020. május 14. nap­ján, az esti órák­ban együtt fogyasz­tott alko­holt az egyik helyi ita­lo­zó­ban a szin­tén román állam­pol­gár sér­tet­tel, majd éjfélt köve­tő­en külön-külön, de mind­ket­ten távoz­tak. A vád­lott tudta, hogy a sér­tett az éjsza­ká­kat a vas­út­ál­lo­más mögöt­ti fás terü­le­ten tölti, és mivel beszél­ni akart vele, követ­te őt. Miu­tán meg­ta­lál­ta, a vád­lott több alka­lom­mal, ököl­lel fejen ütöt­te a sér­tet­tet, majd miu­tán föld­re esett, több­ször mell­ka­son és háton rúgta, vége­ze­tül a nya­ká­ra tapo­sott és a hely­szín­ről távo­zott. A sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok során érde­mi véde­ke­zést nem tanúsított.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett a test­szer­te zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket, több bel­szerv sérü­lé­sét, repe­dé­sét, a lég­ző­szer­vek sérü­lé­sét és bor­da­tö­rést szen­ve­dett el. A férfi leg­sú­lyo­sabb sérü­lé­sei élet­ve­szé­lye­sek vol­tak, azon­ban idő­ben érke­ző orvo­si segít­ség ese­tén élete meg­ment­he­tő lett volna. Ennek hiá­nyá­ban azon­ban a sér­tett a bán­tal­ma­zá­so­kat köve­tő­en mint­egy 8 órá­val az éle­tét vesztette.

A főügyész­ség a vád­lot­tat halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.