Főoldal » Archív » Öt fiatalkorú rabolt ki egy hajléktalant Budapesten - vádemelés

A 13-15 év közöt­ti fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők mind­össze pár száz forint érték­ben rabol­tak a fedél nél­kü­li férfitól. 

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők 2016. októ­ber 9-én az esti órák­ban egy XVII. kerü­le­ti tra­fó­ház­nál figyel­tek fel a haj­lék­ta­lan sér­tett­re. Egyi­kük - egy 15 éves fiú - fel­ve­tet­te tár­sa­i­nak, hogy mivel úgy tudja a fér­fi­nál szo­kott lenni pénz, azt el kel­le­ne venni tőle. Ezután mind az öten oda­men­tek a sér­tett­hez, és azon­nal bán­tal­maz­ni kezd­ték, miköz­ben azt kia­bál­ták, hogy adja át az értékeit.

A fér­fit a vád sze­rint mind az öt fia­tal­ko­rú bán­tal­maz­ta, volt aki ütöt­te, és volt, aki rug­dos­ta a sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zás miatt test­szer­te zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az elkö­ve­tők ezután átku­tat­ták a sér­tett szaty­ra­it, vala­mint az álta­la hasz­nált bevá­sár­ló­ko­sa­rat, ahol két bon­tat­lan doboz szi­var­kát talál­tak, amit maguk­kal vit­tek és elosz­tot­tak egy­más között.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gyermek- és Fia­tal­ko­rú­ak Bűn­ügye­i­nek Rész­le­ge a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők­kel szem­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a fia­tal­ko­rú­ak­ra vonat­ko­zó sza­bá­lyok sze­rint – öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. A két leg­fi­a­ta­labb elkö­ve­tő tekin­te­té­ben a kerü­le­ti ügyész­ség javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt a vádiratban.