Főoldal » Archív » Öt ittas vezető állt egy napon bíróság elé Cegléden

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban egy napon állí­tott bíró­ság elé öt fér­fit, akik itta­san vezet­tek Ceg­léd, Abony és Újszil­vás utcá­in.

2019. augusz­tus 20-a idő­sza­ká­ban a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei átfo­gó köz­úti ellen­őr­zést tar­tot­tak Ceg­léd tér­sé­gé­ben.

Öt nap alatt öt fér­fit értek tet­ten, akik úgy vezet­tek sze­mély­gép­ko­csit, motor­ke­rék­párt, hogy előt­te sze­szes italt fogyasz­tot­tak. A rend­őrök Ceg­léd, Abony és Újszil­vás utcá­in itta­san köz­le­ke­dő gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben indí­tot­tak nyo­mo­zást.

Volt olyan elkö­ve­tő, aki­nek veze­tői enge­dé­lye sem volt.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban egy napon, 2019. augusz­tus 30. nap­ján állí­tot­ta bíró­ság elé az ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tott fér­fi­a­kat.

A járás­bí­ró­ság vala­mennyi íté­le­te jog­erős lett. A bíró­ság az egyik vád­lot­tat 40 nap elzá­rás­ra és 8 hónap jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság a többi vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű mun­kát, pénz­bün­te­tést sza­bott ki és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást alkal­ma­zott.