Főoldal » Hírek » Öt ittas vezetőt állított eredményesen bíróság elé a Szekszárdi Járási Ügyészség - a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt négy fér­fit és egy nőt állí­tott a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság elé, akik a tol­nai megye­szék­he­lyen és a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken itta­san vezet­tek gépjárműveket.

Az ittas veze­tés az egyik leg­gya­ko­ribb, egy­ben a leg­több veszélyt is magá­ban hor­do­zó köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény. Szá­mos halá­los, illet­ve súlyos sérü­lés­sel záró­dó bal­eset róha­tó az ittas veze­tők ter­hé­re. Az ügyész­ség emi­att kiemelt figyel­met for­dít az ittas jár­mű­ve­ze­tők gyors és haté­kony fele­lős­ség­re vonására.

A foko­zott vár­me­gyei rend­őri ellen­őr­zés ered­mé­nye­kép­pen a Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség öt ittas veze­tőt állí­tott a bíró­ság elé, akik tavaly decem­ber­ben, illet­ve idén janu­ár­ban Szek­szár­don, Tol­nán és utób­bi kör­nyé­kén vet­tek részt ittas álla­pot­ban a köz­úti köz­le­ke­dés­ben. Közü­lük egy 62 éves, hiva­tá­sos gép­jár­mű­ve­ze­tő férfi a jár­mű­sze­rel­vé­nyé­vel az M9-es autó­út bogyisz­lói sza­ka­szán áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol átsza­kí­tot­ta a sza­lag­kor­lá­tot, majd az árok­ba csapódott.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság gyor­sí­tott eljá­rás­ban az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vala­mennyi vád­lott bűnös­sé­gét meg­ál­la­pí­tot­ta, és velük szem­ben – ittas­sá­guk mér­té­ké­től, elő­éle­tük­től és sze­mé­lyi körül­mé­nye­ik­től füg­gő­en – köz­ér­de­kű mun­kát vagy pénz­bün­te­tést sza­bott ki.

A járás­bí­ró­ság ezen túl­me­nő­en az ügyé­szi indít­vá­nyok­nak helyt adva vala­mennyi vád­lot­tat hatá­ro­zott idő­tar­tam­ra eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től is.

A kihir­de­tett íté­le­tek­kel szem­ben az ügyész­ség kettő vád­lott esté­ben a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.