Főoldal » Hírek » Öt napon belül bíróság elé állítják az erőszaktevőt - rendőrségi videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség a hol­na­pi napon bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki Kere­pe­sen, a HÉV meg­ál­ló köze­lé­ben pró­bált sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re kény­sze­rí­te­ni egy nőt.

Az ügy­ben meg­ál­la­pít­ha­tó tény­ál­lás sze­rint 2021. júni­us 25-én, este 6 óra körü­li idő­ben a sér­tett nő éppen Kere­pe­sen a HÉV-ről leszáll­va gya­lo­go­san indult tovább. Az ittas elkö­ve­tő meg­lát­ta és követ­ni kezd­te, eleve azzal a szán­dék­kal, hogy vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot létesítsen.

A nő ész­re­vet­te, hogy mögöt­te gyors lép­tek­kel köze­le­dik vala­ki, ezért fél­re­állt, hogy elen­ged­je. A férfi a sér­tett mellé érve azon­ban nem haladt el mel­let­te, hanem vál­la­i­nál fogva hanyatt lökte és a föld­re került nőre feküdt. Az elkö­ve­tő meg­pró­bál­ta a sér­tet­tet sze­xu­á­lis együtt­lét­re kény­sze­rí­te­ni, de a nőnek sike­rült lelök­nie magáról.

Ezután a sér­tett kérte az elkö­ve­tőt, hogy hagy­ja őt békén, azon­ban a férfi újra a föld­re lökte. Ekkor a nőnek sike­rült elér­nie a kézi­tás­ká­ját és azzal kezd­te ütni az elkö­ve­tőt, továb­bá han­go­san segít­sé­gért kez­dett kiáltozni.

A férfi ezután elme­ne­kült a helyszínről.

A gödöl­lői rend­őrök­nek két napon belül sike­rült beazo­no­sí­ta­ni­uk az elkö­ve­tőt, akit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt hall­gat­tak ki gyanúsítottként.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség a hol­na­pi napon, mind­össze öt nap­pal a cse­lek­mény elkö­ve­té­se után a fér­fit a fenti cse­lek­mény miatt bíró­ság elé állítja.

Az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: