Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Otthonában ütötték le és szúrták le a férfit, hogy megszerezzék értékeit – fotóval – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­vel és nővel szem­ben, akik egy Nagy­ka­ni­zsa kör­nyé­ki kis­te­le­pü­lé­sen lévő lakó­há­zá­ban bán­tal­maz­ták, majd kés­sel meg­öl­ték ismerősüket.

A 36 éves -  több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi -  és 19 éves barát­nő­je roko­ni viszony­ban áll­tak a Nagy­ka­ni­zsa kör­nyé­ki kis­te­le­pü­lé­sen élő fér­fi­vel, mind­ket­ten több­ször is jár­tak nála. A vád­lot­tak 2023. janu­ár 9-én, dél­előtt Nagy­ka­ni­zsán sétál­gat­tak, amely­nek során arról beszél­get­tek, hogy pénzt kel­le­ne sze­rez­ni­ük ahhoz, hogy együtt albér­let­be tud­ja­nak köl­töz­ni. A férfi fel­ve­tet­te, hogy az anyó­sa barát­já­nak biz­to­san sok pénze van a bank­szám­lá­ján, ame­lyet meg kel­le­ne sze­rez­ni­ük. A férfi és társa meg­egyez­tek abban, hogy este elmen­nek a sér­tett­hez, kicsal­ják őt az udvar­ra, ahol leütik, majd erő­szak­kal meg­szer­zik a bank­kár­tya adatait.

Még aznap este meg is jelen­tek a sér­tett lakó­há­zá­nál, ahol a férfi lekap­csol­ta a vil­lany­órát, hogy ezzel a sér­tet­tet az udvar­ra csal­ja. Eköz­ben a barát­nő­je egy fara­kás taka­rá­sá­ban figyel­te a kör­nyé­ket. Ami­kor a sér­tett kilé­pett az udvar­ra, a férfi egy a fara­kás­ról levett, 80 cm hosszú­sá­gú fém­cső­vel fejbe ütöt­te, aki ettől elesett. A föld­re eső sér­tet­tet a férfi tovább bán­tal­maz­ta, több alka­lom­mal ököl­lel fejbe ütötte.

Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tők bevon­szol­ták a házba a maga­te­he­tet­len sér­tet­tet, ahol a férfi már egy kony­ha­kést vett a kezé­be, és amíg társa érté­kek után kuta­tott a lakás­ban, a föl­dön fekvő, félig magá­hoz tért sér­tett nya­kát és mell­ka­sát több­ször meg­szúr­ta. A sér­tett ezt köve­tő­en rövid időn belül éle­tét vesztette.

A vád­lot­tak ezt köve­tő­en maguk­hoz vet­ték a sér­tett lap­top­ját és a garázs­ból elvit­ték a sze­mély­gép­ko­csi­ját, ami­vel a reg­ge­li órák­ban Bara­nya vár­me­gyé­be köz­le­ked­tek egy isme­rő­sük­höz, hogy rajta keresz­tül pró­bál­ják a sze­mély­gép­ko­csit értékesíteni.

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­vel és nővel szem­ben a Zala­eger­sze­gi Törvényszéken.

A kép a rend­őr­sé­gi hely­szí­ni szem­lén készült.

Otthonában ütötték le és szúrták le a férfit, hogy megszerezzék értékeit