Főoldal » Hírek » Óvoda udvarába dobta a támadáshoz használt húsdarálót - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 58 éves nővel szem­ben, aki 2021 őszén együtt ita­lo­zott egy férfi isme­rő­sé­vel, az ügy másik vád­lott­já­val, majd ami­kor ezt a nő élet­tár­sa szóvá tette nekik, hús­vil­lá­val és hús­da­rá­ló­val támad­tak rá és meg­pró­bál­ták őt meg­öl­ni. A vád­lott férfi a bán­tal­ma­zás­hoz hasz­nált hús­da­rá­lót végül egy köze­li óvoda udva­rá­ra dobta.

A vád­irat sze­rint a sér­tett az élet­tár­sá­val, az egyik ügy egyik vád­lott­já­val, Buda­pest X. kerü­le­té­nek egyik erdős részén, egy kuny­hó­ban élt, a másik vád­lott pedig a köze­lük­ben lakott, ezért jól ismer­ték egy­mást, vala­mint gyak­ran töl­töt­ték együtt az időt hár­mas­ban. A sér­tett egy koráb­bi beteg­sé­ge miatt meg­gyen­gült fizi­kai álla­pot­ban volt, ami­vel a vád­lot­tak is tisz­tá­ban voltak.

A vád­be­li napon, 2021. szep­tem­ber 30-án a dél­utá­ni órák­ban mind­hár­man a kuny­hó­nál ita­loz­tak, majd később a sér­tett bement lefe­küd­ni, az élet­tár­sa és a másik férfi azon­ban kint maradt a kuny­hó előtt és foly­tat­ták az ita­lo­zást. A sér­tett az esti órák­ban fel­éb­redt, kiment a kuny­hó elé és szá­mon kérte az élet­tár­sát ami­att, hogy azóta is a másik férfi tár­sa­sá­gá­ban tölti az időt. Emi­att a sér­tett és az élet­tár­sa között szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során a nő dühé­ben fel­ka­pott egy hús­vil­lát, ami­vel több­ször is a sér­tett mell­ka­sa felé szúrt, a férfi azon­ban kitért a táma­dás elől.

Ezután a nő még egy üres boros­üveg­gel is fejen ütöt­te a sér­tet­tet, majd ezután a másik vád­lott kezé­be adott egy több mint 1 kg súlyú öntött­vas hús­da­rá­lót és fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy azzal üsse tovább a sér­tet­tet. A sér­tett meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, de ekkor a férfi elkö­ve­tő fejbe dobta őt a hús­da­rá­ló­val, ami­nek hatá­sá­ra elesett. Ezután a táma­dó oda­lé­pett hozzá és az esz­köz­zel még több ütést mért a föl­dön fekvő sér­tett fejé­re.  Azon­ban a sér­tett­nek sike­rült ezután fel­áll­nia és kime­ne­kül­nie egy köze­li útra, ahol az arra hala­dó autó­sok­tól kért segít­sé­get. A férfi követ­te őt, amely­nek során a táma­dás­hoz hasz­nált hús­da­rá­lót bedob­ta egy köze­li óvoda udva­rá­ra. Ami­kor utol­ér­te a sér­tet­tet, pusz­ta kéz­zel akar­ta foly­tat­ni a bán­tal­ma­zá­sát, ebben azon­ban a sér­tett segít­sé­gé­re siető szem­ta­núk megakadályozták.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett. A táma­dás – annak esz­kö­zé­re, mód­já­ra, és a táma­dott test­tá­jék­ra is figye­lem­mel - alkal­mas volt a sér­tett éle­té­nek kiol­tá­sá­ra, annak elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a sér­tett véde­ke­zé­sé­nek és a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az élet­tár­sat és annak bűn­tár­sát ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és mind­ket­tő­jük­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A vád­lott férfi román állam­pol­gár, ezért a főügyész­ség az ő vonat­ko­zá­sá­ban Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő hatá­ro­zott idejű kiuta­sí­tást is indítványoz.

A fotók a  rend­őr­sé­gi szem­lén készültek.