Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Őzek miatt ütközött a vonatnak egy asszony - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat egy asszony ellen, aki figyel­met­len­ség­ből adó­dó­an neki­üt­kö­zött egy személyvonatnak.

A vád sze­rint a haj­dú­ná­ná­si asszony 2022. május 7-én, 16 óra 26 perc­kor sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Pol­gár felől Haj­dú­ná­nás irá­nyá­ba. Borult idő volt, de még ter­mé­sze­tes, nap­pa­li fény­vi­szo­nyok ural­kod­tak, gyér volt a for­ga­lom, az úttest pedig kátyús, töre­de­zett. Haj­dú­ná­nás­hoz köze­led­ve az utat vas­úti sín­pár keresz­te­zi. A fény­so­rom­pó tilos jel­zést muta­tott, ezt azon­ban nem vette észre a vád­lott, mivel figyel­mét az út mel­let­ti erdő­sáv­ból elő­buk­ka­nó őzek elte­rel­ték. Az asszony egyen­le­tes tem­pó­ban haladt a vasút-közút keresz­te­ző­dé­sé­hez, ami­kor ész­re­vet­te a 60 km/h sebes­ség­gel átha­la­dó sze­mély­vo­na­tot és vész­fé­ke­zés elle­né­re neki­üt­kö­zött a sze­rel­vény utol­só kocsijának.

A vona­ton két­fős sze­mély­zet és 22 utas tar­tóz­ko­dott, a bal­eset követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a cse­lek­mény veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

A haj­dú­ná­ná­si asszony a vas­út­tár­sa­ság sér­tett­nek több mint fél mil­lió forint kárt oko­zott, mely­nek meg­té­rí­té­sét kérte a sér­tett kép­vi­se­lő­je a Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon folyó nyo­mo­zás során.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járásbíróságon.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján az elkö­ve­tőt hatá­ro­zott időre tilt­sa el a „B” kate­gó­ri­á­jú köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től, míg a sér­tett kép­vi­se­lő­je által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény elbí­rá­lá­sát uta­sít­sa egyéb tör­vé­nyes útra.