Főoldal » Hírek » Padláson bujkált a trafikrabló - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a 20 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki két dohány­bolt kirab­lá­sa után egy pad­lá­son rej­tő­zött el a fele­lős­ség­re vonás elől.

A vád sze­rint a férfi 2020. novem­ber 30. nap­ján, egy sal­gó­tar­já­ni dohány­bolt­ba ment azért, hogy az azna­pi bevé­telt meg­sze­rez­ze. Egy szür­ke sap­kát húzott, amin csak a sze­mei részé­re hagyott nyí­lá­so­kat, vala­mint száj­masz­kot is viselt. A dohány­bolt alkal­ma­zott­já­tól kért egy doboz ciga­ret­tát, majd fel­szó­lí­tot­ta őt a pénz­tár­gép tar­tal­má­nak átadá­sá­ra. Ezután az eladó ellen­ál­lá­sa elle­né­re bement a pult mögé, a pénz­tár­gép­ből kivett 32.990 forint kész­pénzt, a pénz­tár­fi­ók­ban maradt apró­pénzt a föld­re borí­tot­ta. Hét doboz ciga­ret­tát is leemelt a pol­cok­ról, zsák­má­nyát a ruhá­za­tá­ba és a tás­ká­já­ba rej­tet­te, majd elfu­tott, eköz­ben kesz­tyű­jét, a masz­kot és a tás­kát sze­mét­tá­ro­lók­ba dobta.

Más­nap egy Nóg­rád megyei falu­ban műkö­dő tra­fik­ba ment rabol­ni. Arcát egy ken­dő­vel elta­kar­va, kesz­tyűt visel­ve kért három doboz ciga­ret­tát, majd ami­kor az eladó kitet­te a pult­ra az áru­kat, a vád­lott a bevé­telt köve­tel­ve kia­bál­ni kez­dett vele. Benyúlt az alkal­ma­zot­tat védő ple­xi­fal mel­lett, és a nyi­tott pénz­tár­gép­ből kivett 99.000 forint kész­pénzt. A pénz­zel és a kért ciga­ret­ták­kal együtt futva elme­ne­kült az üzlethelyiségből.

A máso­dik rab­lást köve­tő­en a dohány­bolt alkal­ma­zott­ja a tör­tén­te­ket beje­len­tet­te a rend­őr­sé­gen, rövid­del ezután a falu­ban egy rend­őr­jár­őr fel­is­mer­te a fér­fit, és meg­pró­bál­ta intéz­ke­dés alá vonni őt, de a vád­lott egy sűrű nádas­ba mene­kült. Ezt köve­tő­en a férfi nagy­szü­lő­je házá­nak pad­lá­sán bújt el, de később fel­ad­ta magát.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a férfi köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­sát, a koráb­bi, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát, vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét, vala­mint közel 500.000 forint­nyi bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sét indítványozta.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.