Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Padon elalvó férfit fosztott ki – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy 50 éves fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt, a Nyu­ga­ti téren, egy padon elal­vó fér­fit fosz­tott ki. A bíró­ság a vád­lot­tat 2 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A vád sze­rint a vád­lott 2023. júli­us 30-án éjsza­ka a VI. kerü­le­ti Nyu­ga­ti téren meg­lát­ta az ott az egyik padon - az ittas­sá­ga miatt - alvó sér­tet­tet. A vád­lott oda­lé­pett hozzá, leült a pad mögé, majd egyre köze­lebb ült a sér­tett­hez, és az alvó, ezál­tal véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va, több­ször is benyúlt a férfi nad­rág­zse­bé­be, amely­ben két doboz ciga­ret­ta füst­szű­rőt talált, amit ezután zseb­re tett.

A tér­fi­gye­lő szol­gá­lat mun­ka­tár­sai ész­lel­ték és figye­lem­mel kísér­ték a vád­lott cse­lek­mé­nyét, majd a rövid időn belül a hely­szín­re érke­ző jár­őrök elfogták.

A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta, amely­nek ered­mé­nye­ként őt a bíró­ság a vád­dal egye­ző­en, kifosz­tás bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért 2 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let nem jog­erős, a vád­lott és a védő ugyan­is eny­hí­té­sért fellebbezett.