Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Padon üldögélő nénit rabolt ki

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a haj­lék­ta­lan fér­fi­val szem­ben, aki egy 92 éves nőt rabolt ki Tápiószőlősőn.

A bűn­ügy sér­tett­je, a 92 éves idős asszony uno­ká­já­val élt egy tápió­sző­lő­si tanyán. A néni éle­me­dett kora, vala­mint idült beteg­sé­gei miatt legyen­gült, nagyon nehe­zen tudott mozog­ni. Az ott­ho­nát több éve nem hagy­ta el, ápo­lás­ra, gon­do­zás­ra szorult.

Az uno­ká­ja alkal­mi mun­kás­ként Buda­pes­ten, egy épít­ke­zé­sen dol­go­zott. A férfi 2018 ápri­li­sá­ban ismer­ke­dett meg a bűn­ügy vád­lott­já­val, egy haj­lék­ta­lan fér­fi­val, aki­nek fel­aján­lot­ta, hogy lak­hat a tanyá­juk­ban. Ebbe az idős asszony is bele­egye­zett. Az unoka a mun­ka­adó­já­nál is beaján­lot­ta a vád­lot­tat, aki alkal­maz­ta őt. A sér­tett a meg­ta­ka­rí­tott pén­zét az ott­hon­ká­ja zse­bé­ben tar­tot­ta. Ezt a vád­lott az ott laká­sa során megfigyelte.

Egy hét eltel­té­vel a vád­lott és a sér­tett uno­ká­ja össze­ve­szett, a férfi elküld­te a vád­lot­tat. Kikí­sér­te őt a busz­meg­ál­ló­hoz, de nem győ­ző­dött meg arról, hogy a vád­lott fel­száll az autó­busz­ra, amit a vád­lott nem is tett meg, hanem vissza­ment a sér­tett tanyá­já­hoz. A néni ekkor egye­dül volt, a ház előt­ti padon üldögélt.

A vád­lott a sér­tett mellé ült, és 20.000,- forin­tot kért tőle éle­lem­re. A néni az ott­hon­ká­ja zse­bé­ből elő­vet­te a zseb­ken­dő­be csa­vart pén­zét és oda­ad­ta a kért össze­get a fér­fi­nak. A vád­lott még több pénzt kért, de ezt a kérést a sér­tett már meg­ta­gad­ta. A férfi ekkor az idős asszony vál­lát, kar­ját meg­szo­rí­tot­ta, lefog­ta, zse­bé­ből kirán­gat­ta a zseb­ken­dő­be csa­vart pénzt, és 60.000,- forint­tal siet­ve távozott.

A néni a vele tör­tén­te­ket csak­nem egy hét eltel­té­vel mond­ta el az uno­ká­já­nak, aki azt beje­len­tet­te a rend­őr­sé­gen. A sér­tet­tet meg­vi­sel­te a vád­lott cse­lek­mé­nye, álta­lá­nos álla­po­ta a tör­tén­te­ket köve­tő idő­szak­ban gyor­san rom­lott. 2018 októ­be­ré­ben a sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény­től füg­get­len, ter­mé­sze­tes okból elhunyt.

A vád­lott e cse­lek­mény elkö­ve­té­se előtt és után Vecsé­sen, Kecs­ke­mé­ten és Buda­pes­ten lévő bevá­sár­ló­köz­pon­tok­ból élel­mi­szert, italt, ruhát is lopott.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.